Z2 zona

Kalbant apie dujø, rûko ar degiø garø sprogimo grësmæ, privalome naudoti sprogimui atsparius ventiliatorius, kuriø kokybæ patvirtina ne tik gamintojo reputacija, bet ir pavadinimas „EX“. Ðis simbolis rodo vadinamàjà apsaugos nuo sprogimo tipà atsparus sprogimui. Prietaisas, turintis toká pavadinimà, atitinka visas ATEX direktyvos taisykles, taèiau jose registruotø kiekiø patvirtinimas dabar yra reikalingas tokiø prietaisø gamintojams. Ekstrakcijos árenginio projektuotojas taip pat privalo paþymëti sprogimo pavojaus zonà ir patalpoms tinkamos árangos pasirinkimà raðytinio darbo ir jëgos poþiûriu.

Kiekvienas namas, be jokios prieþasties tæsti veiklà, turëtø bûti teikiamas ne tik patraukliausiam kokybiðkam árenginiui, reikalingam paprastam darbui, bet ir tinkamai parinktoms gavybos árangoms, uþtikrinanèioms darbuotojø apsaugà ir sveikatà. Ðiandien pramoniniai ventiliatoriai skirti tokio tipo pastatams, kuriems bûdinga puiki jø elementø kokybë ir atsparumas.

Mes galime susidurti su kitais metodais ið universaliøjø pramoniniø, radialiniø ventiliatoriø ir maðinø, skirtø specialioms reikmëms, ðiuo metu net pavyzdþiai árengti virtuvës gaubtuose ir naujo tipo árangà, paþymëtà „EX“ pastatams, kuriuose yra oro tarðos dujomis pavojus degi. Þaidimas taip pat prieinamas mobiliøjø lustø juosteliø rinkinyje, taip pat vakuuminiø stoèiø ekstraktuose.

jinx formulaJinx Repellent Magic Formula - Veiksmingas būdas pagerinti savo gyvenimo situaciją!

Kitas tipas yra aðiniai sieniniai ir ortakiai, taip pat modeliai, kurie montuojami ant pastato stogo. Maðinos pasiþymi gerokai draugiðku naðumu ir jø ágyvendinimui naudojamø elementø kokybe.

Didesnës komercinës, pramoninës, aptarnavimo, gastronominës ir uþsienio krypties oro mainø sistemos orientuotos á pasirinktø vëdinimo árenginiø apdorojimà drëgmës ir oro tarðos laipsnis.