Wikipedia surio pjaustytuvas

Sûrio pjaustytuvas yra gastronominis patiekalas, naudojamas ir restoranø, ir maisto prekiø parduotuvëse. Kai kuriose ámonëse jie nustato þmogaus prietaiso, skirto sûriui ir ðaltoje mësoje, pirkimà. Taèiau reikia nepamirðti, kad sûrio pjaustytuvas turëtø bûti teflono peilis, kad bûtø iðvengta sûrio prilipimo prie peilio.

Kur mes susitiksime su pjaustytuvu?Skrudintuvai, naudojami gastronomijos temose, pvz., Restoranuose, maitinimo ástaigose ir kolektyvinëse mitybos ástaigose, turi daug didesná efektyvumà nei komercinei veiklai skirti prietaisai, kuriuose jie retai naudojami maþesniam prekiø skaièiui sumaþinti. Byla yra prekybos centrai, kuriuose sûris supjaustomas ne tik kliento pageidavimu, bet ir parduodamas savitarnos zonose supjaustytoje organizacijoje.

Sûrio pjaustyklësSûrio pjaustytuvas turi uþtikrinti darbo paprastumà ir efektyvumà dël aukðtø peiliø ir leisti pjauti gabalus, per kuriuos paruoðtos grieþinëliai kyla ið tam tikros vietos. Jei supjaustytas produktas yra gyvas pakrautas pardavimo vietoje, galime nustatyti árenginio duodamø pleistrø kieká. Tada tai yra automatiniø patiekalø pasirinkimas. Produkto galas ir mes galime patogiai supjaustyti per ðá patiekalo pasirinktà slëgio dangtelá. Pjaustytø pleistrø storio reguliavimo diapazonas yra nuo 0 iki 28 mm. Aðmenø matmenys paprastai yra nuo 250 iki 300 mm. Taip pat ypaè svarbu uþtikrinti naudotojo darbo saugà ir iðvengti perkrovos darbuotojui, kad dël ilgo prietaiso naudojimo trukmës nebûtø pernelyg daug nuovargio.Sûrio pjaustytuvus grupëse sukelia aliuminio elementai, susijæ su anoduoto aliuminio maisto gaminiais ir lakuoto aliuminio pagrindu. Dël to jie yra natûralesni, taèiau vis dar suteikia naudotojui stabilumo darbo metu.