Vakaro pamario oro tarda

Suaugusiøjø gamyklose ir gamyklose gamyklose yra daug dulkiø ir oro tarðos. Esant tokioms nepalankioms sàlygoms, þmonës dirba sveikatos labui, tokios valstybës poveikis daþnai atsidaro vëlesniais jø trukmës metais.

Ðiandien darbdavys, galvojantis apie savo darbuotojø sveikatà, remiasi tokiais butais ir pramoniniais dulkiø surinkëjais (dulkiø surinkëjais. Ventiliatoriai, minëtos vietos ir dulkiø surinkëjai yra árankiai, dël kuriø vëdinimas ypaè uþterðtose vietose yra patikimas ir pelningas. Jûs taip pat turëtumëte þinoti ir turëti, kad per ilgas oro ásiurbimas, milteliø daþai ar droþlës gali prisidëti prie sprogimo fone, kai bûna per ilgas ir neiðvalytas apdulkinimas ir oro tarða. Kiekvienas maiðelis, ciklonas, dulkiø kolektoriai, iðmetamieji dûmai ir lustai yra investicijos, kuriø vertë yra jø vertybë, tai yra specialûs patvirtinimai, jie gaminami kartu su „Atex“ direktyva ir labai naudingi mûsø pratyboms bet kurioje gamybos salëje. Jø taikymas visø pirma yra saugus sveèiams, kurie renkasi pavojingoje aplinkoje ir sprogimo pavojuje. Yra dulkiø surinkëjai, kurie tuo paèiu metu paðalina keletà maðinø, pvz., Storio matuokliø, obliavimo, apvaliø pjûklø ir obliavimo, ypaè baldø namuose, ciklono filtrai, prieðtaraujantys pokyèiams, yra pritaikyti sausam purvui ið oro iðtraukti, taip pat yra dulkiø siurbliai, iðvalantys iðleidþiamàjá orà. Ekstraktai árengiami kaip nuolatinës vietos, nuolat stovinèios ilgoje salëje, yra árengtos mobiliosios iðtraukimo stotys, kurios árengtos ratø dëka, arba gyvena maþais, neðiojamais árenginiais. Visi ðie oro ventiliatoriai atlieka ðià funkcijà, t. Y. Paðalina dulkes ir iðvalo juodøjø medþiagø orà, vëdina uþterðtus kambarius, yra labai paprasti ir turi bûti prieinami gamyboje, kuri sukelia didelæ tarðà. Maiðø dulkiø siurbliai siûlomi kaip vienas elementas, taip pat kaip kombinuoti elementai, t. Y. Vienu metu galima gauti kelis dulkiø surinkëjus. Didesnis tokiø árenginiø skaièiaus poreikis salëje nori nuo tarðos bûklës.