Vaiko auginimas be daukimo

Vaikai yra energetiniai ugnikalniai. Jie paleisti, ðokinëti, apversti ir sudëti, vël nuleisti ir, be abejo, be galo. Daþnai sunku juos ásakyti. Ir tai dar ne viskas. Vaikai taip pat yra tëvø vizitinës kortelës. Kaip padaryti, kad jûsø vaikai aktyviai praleistø laikà ir tuo paèiu metu neatrodo kaip stichinës nelaimës aukos?

Apipjaustyta suknelë, purvinas apykaklë, suplëðyta kelio dalis - tai problemos, kurios turi átakos kiekvienam ið tëvø. Mes perkame naujus drabuþius, iðtaisome skyles, turime ðlapias nosines ir rankines, kuriose uþimamos kûdikiø, audiniø, ðepeèiø ir individualiø reikmenø kirpyklos. Kitame maiðelyje paslëptas pokytis - tai sprendimai ne tik beviltiðkiems. Dizainas yra ne tik ðortai, suknelë ar pëdkelnës. Plaukai daþnai vaidina pirmàjá smuikà.

Kaip greitai sunaikinti sudëtingai austi ðukuosena - kiekviena motina þino. Kaip sunku atneðti savo mergaièiø plaukus á estetikà ið namø sprendimo - kiekvienas tëtis þino. Jis neveiks be profesionalios árangos. Paprastieji trintukai daþnai nuleidþia plaukus. Pertvaros, kruopðèiai apipjaustytos smëlio dëþës kampe, iðsiskleidþia per penkias minutes. Kiekviena ðukuosena turi bûti padedama, be to, be trintukø, ðukø, rankø dirþø ir ðiek tiek sëkmës, visada verta turëti manþetæ. Svarbu, kad klipai bûtø saugûs, bet tuo paèiu metu pagaminti ið subtiliø medþiagø. Sunkus standus plastikas ne tik greitai pateks á smëlio dëþæ, bet padarys kûdikius neleisti në vienam ið jø tëvø uþdaryti savo plaukus per ateinanèius dvideðimt metø. Patogus, subtilus kirpèiukas, suformuotas vaiko galvai, gali bent jau palaikyti ðá buvimo aspektà.

Jei ðukuosena yra pasirengusi, maiðelis yra supakuotas, vaikas ðypsosi, o tëvas yra ginkluotas su atitinkamais kantrybës ir jëgos sluoksniais - galite iðeiti. Priklausomai nuo to, kur vyksta kelionë, pasirinkite ðukuosenà. Jei ðiandien ketiname iðsiøsti vaikà visà dienà vaikø darþelyje, verta rûpintis:- stabilumas,- patogumas,- iðvaizda.Na, atsiþvelkite á ðiuos dalykus:- trûkèiojimas,- veikia,- kritimas,- prarasti elementus.

Ir gráþdami galite ðukuoti plaukus nuo to.