Teksto vertimas a anglo kalba

Teksto vertimas pats savaime yra gana didelis. Jei priklausysime nuo bet kokio teksto vertimo, turime ne tik atsiþvelgti á „iðmoktus“ þodþius ir sakinius, bet ir ágyti daugelio idiomø, kurios yra tokios ypatingos kiekvienai kalbai. Tai yra faktas, kad moteris, paraðanti angliðko stiliaus tekstà, nepadaro to „akademinio“, bet naudojasi konkreèiais stiliais ir pridëtinëmis idiotomis.

Sistemoje su tuo, kad visuotinio interneto tinklo asmuo paprastai yra didesnis, daþnai reikia versti svetainæ. Pvz., Pavyzdþiui, svetainë, kurioje mums reikia didesnës gavëjø vertës, turime tai padaryti keliomis kalbomis. Vertinant tinklalapio turiná, pavyzdþiui, anglø kalba ir savo stiliumi, turëtumëte ne tik iðversti, bet ir sugebëti kalbëti savo ásitikinimais ir apraðymais, kurie originalo kalba yra neiðversti. Kada ji laukia ágyvendinimo? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná „Google“ vertëjo paslaugai. Nors bendra þinutës prasmë bus iðsaugota (mes galime atspëti, kokia yra konkreti svetainë, jau loginë sakiniø seka ir sintaksë lentoje bus nepakankama. Todël tai yra papildoma, nes „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà straipsná þodþiais þodþiu. Todël versle mes neturime to, kà turëtume ágyvendinti remiantis tuo, kas turi átakos profesionaliam daugiakalbiam tinklalapiui. Taigi netolimoje ateityje þiniatinklio vertëjo darbe þmogus nebus pakeistas maðina. Net ir tinkamiausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo galios. Vienintelis dalykas, kurá jis gali padaryti, yra daryti átakà þmogaus, perkelto á pasirinktà programavimo kalbà, logikai. Todël net ir geriausi programos straipsniai, kurie verèia straipsná, labai priklauso nuo profesionaliø svetainiø vertëjø, ir tai tikriausiai bus dabar. Jei kada nors gausite paþangià priemonæ, papuoðtà paprasto ir abstrakto „màstymo“ galimybe, tai bus mûsø civilizacijos pabaiga. Apibendrinant, kalbant apie gerø vertëjø mokymà, bûtina sukurti tinkamas didaktines priemones, kurios ne tik mokys vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir padëtø galvoti apie abstrakèià tam tikros kalbos supratimà.& Nbsp;