Sopoto sopoto mado dou 2017

Praëjusá ðeðtadiená buvo padaryta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë artëjanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou iðliko greièiausias, o visa vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems ágyvendinti buvo naudojami tik efektyvûs ir malonûs audiniai su geromis spalvomis, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkas. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai su nërimo kainomis. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Ðiltais drabuþiø dizaineriais, suprojektuotais moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pagrindiniais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos jis stengiasi pasiûlyti graþià vestuviø suknelæ, pagamintà dabartiniam pasiûlymui. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduodami kai kurie ávairiausiø kolekcijø drabuþiai. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus naudojamos ðeimos namams. Pabrëþtina, kad prekës þenklas labai remia ávairius labdaros ir draugiðkus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai atidëjo savo produktus aukcionams ir kaip aukciono objektas egzistavo, pavyzdþiui, paèiose gamyklose.Bendrovës atstovas spaudai mums pasakë, kad ðiandien moderniausia kolekcija bus parduota parduotuvëse geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja sukurti internetinæ parduotuvæ, kurioje paprastos kolekcijos bûtø kitokios nei stacionariø komandø.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra viena ið sunkiausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Visoje ðalyje yra nemaþai gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, pirmiausia daugiausiai graþiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ðis prekës þenklas sukuria kolekcijas bendradarbiaudamas su tradiciniais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios sëkmingos, kad net prieð parduotuvës pradþià ryte pasiruoðæ eina tie, kurie yra pasirengæ. Ðios kolekcijos yra tà paèià dienà.Dabartinës kompanijos produktai jau daugelá metø buvo labai svarbûs tarp vartotojø, tiek uþsienyje, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepalieka nekalbant apie gautà pasitenkinimo galià ir uþtikrina, kad rezultatai bûtø aukðèiausios kainos.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Apsauginiai drabuþiai, vienkartiniai medicininiai