Rauginto kopusto salotos thuvims

Yra daugybë mûsø mëgstamø kopûstø patiekalø, kurie uþsako juos supjaustyti maþomis maþomis juostelëmis. Net ruoðiant raugintus kopûstus þiemai reikia iðpjauti didþiulæ kopûstø lapø dozæ - ir kaip sunku já pristatyti su paprastu peiliu, jums nereikia pasakyti visiems, kurie kada nors turëjo tai daryti. Sandëliuose yra daug buitiniø medþiagø turinèiø prietaisø, kurie labai padeda mums tobulinti tokius tipiðkus namø ruoðos darbus, kurie sudaro bet kokius namus.

Bigos arba koldûnai su kopûstø arba kopûstø sriuba turi naudoti raugintus raugelius, supjaustytus plonomis juostelëmis. Þinoma, mes galime pasiruoðti, jau supjaustyti kopûstus versle, taèiau daugelis þmoniø nori sau rauginti kopûstus, nes, pavyzdþiui, yra sodas, kuriame auginama ði darþovë. Tokius þmones tikrai padës kopûstø pjaustytuvas. Niekas nepakeis jo áprastu bûdu. Taigi, jei mums patinka kopûstø patiekalai, todël, kai turëtume daug stengtis paruoðti savo silosà, kuris mums duos dþiaugsmà ne tik dël to, bet, visø pirma, skanus, puikiai pagardintas daugelio patiekalø ingredientas.

Jis rekomenduojamas konservantø savarankiðkam ruoðimui, taèiau kopûstø atveju jis reikalauja supjaustyti á apatinius gabalus, pjaustyti makaronus ir smulkinti kopûstus - naudojant ðá peilá, ðis darbas yra fiziðkai pavojingas, ir padarys jus visiðkai nenorëdamas gaminti kopûstø konservø, arba geros ir sunkios vitaminø salotos. Ir tai nebûtø labai patraukli Lenkijos sveikatai! Elektriniø bulviø pjaustytuvø pirkimas á kasà yra apie 2-3 tûkst. Zlotø, taigi labai maþas namø ûkiø poreikiams, nors sëkmës delikatesinëje ámonëje ar kolektyvinës mitybos grupëje tai yra bûtina investicija. Be abejo, ji atsidurs pelnui, gautam parduodant skanias salotas ar senà lenkø, pagamintø ið nulio bigø, kurie tikriausiai myli visus, kurie kada nors galëjo já pradëti.