Profesine patirtis themes ukyje

Kiekviena profesija reikalauja grieþtai apibrëþtø kompetencijø ir ágûdþiø - kuo daugiau þiniø, tuo iðsamesnës ðios þinios ir tobulesni ágûdþiai. Daiktø ilgis vienoje vietoje arba tam tikroje dalyje yra neáprasta darbuotojo pusë, taèiau jie turëtø bûti grindþiami nuolatiniu noru plëtoti ir darbdavio teikiamas vystymosi perspektyvas, todël mokymai darbuotojø kvalifikacijos këlimui yra labai svarbûs efektyviam biuro funkcionavimui. Taip pat yra universaliø savybiø, kurios turëtø bûti geras darbuotojas. Kai kurios ið jø yra tiesiog ágimtos, o kitos reikalauja tinkamo pasirengimo, kurá palengvina ávairûs seminarai, kursai ir visuotinë abipusio pasitikëjimo atmosfera. Geras darbuotojas pirmiausia turëtø bûti savo srities specialistas, taèiau svarbu, kad jis dalyvautø visame sistemoje Be to, jos bendras tikslas. Tai reiðkia ásipareigojimà ir gerà ryðá ir priklausomybæ tarp visos ðeimos nariø, kuris taip pat daro átakà jausmo prasme veiklos prasme, taigi ir tendencijai skaityti. Svarbu, kad mûsø sveèiai galëtø susidoroti su konfliktais ir informacija apie tai, kaip kelyje turëtø bûti jø paèiø prekës þenklai, kad niekas nebûtø áþeistas ir tuo pat metu galëtø atvirai skirtis savo pozicijoje.

Tvirtumas yra bûtinas norint pasiekti ðià bûsenà, o ne kaip dalá, bet kaip papildomà ágûdá kurti. Siekiant, kad mûsø þmonës galëtø ir bûtø veiksmingi, jie turëtø laikyti darbo vietà saugia aplinka. Todël emocijø ir streso kûrimui reikalinga energija yra dar viena ypatybë, kurià turime reikalauti, bet kurioje mes galime padëti darbuotojams mokytis. Tuomet rûpinimasis yra ypaè svarbus tais atvejais, kai paties darbo pobûdis yra susijæs su streso poveikiu. Darbuotojø darbo efektyvumui ir efektyvumui átakos turi daugelis veiksniø. Darbuotojas pirmiausia turëtø suteikti emocinio jausmo jausmà. Savitarpio santykiai, bendravimas, gebëjimas apibrëþti savo nuomonæ, abipusë empatija didina ásipareigojimus ir naujoves bei siekia siekti bendros gerovës. Darbuotojo geros pusës yra paskutiniai prekiø þenklai, garantuojantys darbo aplinkà, kuri gali bûti pasiekta ir vykdoma ieðkant pagalbos ið ekspertø, kurie daugiausia dëmesio skiria mokymui ðiame skyriuje.