Prekyba kovo 78 d

Dabartiniais laikais mes vis dar gauname daug maisto. Mûsø ðaldytuvai yra perpildyti, o parduotuvës sulenktos iki tûkstanèio produktø. Per daug maisto, kurá matome ypaè prieð Kalëdas ir visas dienas, nepriklausomai nuo darbo. Tada mes nusipirkome daug produktø, ið kuriø dalis tikriausiai bus nenaudojama krepðyje. Pirkdami maistà verta apsvarstyti, ko mums tikrai reikia. Pirkdami maistà atsargoms, mes darome gyvybës gedimà, ir tas pats dar nëra sutelktas á daþniau pasibaigiantá maistà.

Verta apsvarstyti, kà ið tikrøjø norime. Paprastas bûdas yra surengti pirkiniø sàraðà. Tokio sàraðo dëka pasieksime tai, ko mums reikia tam tikram laikotarpiui. Galø gale yra vienas svarbus elementas, kurá turime iðlaikyti - mes nieko neperkame virð sàraðo. Tik ðiuo metu mes nepirksime nereikalingø dalykø, kurie atsiras dël mûsø santaupø. Taèiau, jei negalime nustoti pirkti daugiau, verta þinoti, kaip galime pratæsti savo produktø galiojimo laikà. Svarbiausia taip pat gerai þinoma mokykla yra maisto produktø ávedimas po apsipirkimo kuo greièiau á ðaldytuvà (produktø, kurie nori ádëti á þemà temperatûrà, arba á kabinetà (produktams, kurie nori tamsiai ir vësioje vietoje. Puikiai tinka vakuuminës pakuotës folijai. Dël to galime pratæsti galiojimo terminà. Vakuuminiai supakuoti produktai nëra sugadinti tiek, kad jie yra ilgesni, o jø mitybos kainos tæsiasi. Ðtai kodël verta kuo greièiau nusipirkti specialias vakuuminës pakuotës folijas. Deja, tai yra didelë kaina, ir mes tikrai naudosime ðá filmà ilgam ir reguliariam naudojimui, kai laikome papildomà maistà.