Pjaustytuvas 4936

Su pjaustyklëmis paprastai matome augaluose, kur verda ir sûriai parduodami uþ vertæ. Galø gale, pjaustyklës ir jø panaudojimas patenka á didþiulius namø ûkius. „Mage slicer“ yra prietaisas, kuris yra ypaè naudojamas gastronomijoje ir ámonëse. Keletas ðimtø ar net pusantro tûkstanèio gerø iðlaidø daugelio moterø pjaustytuvui tikrai yra pernelyg didelës, kad galëtumëte sau leisti já nusipirkti namuose, bet per dienà supjaustyti kelis kumpio gabalus.

Laimei, gamyklose dëka pjaustytuvø, mes galime nusipirkti skiltelæ, supjaustytà plonomis grieþinëliais, todël mums labai lengva kasdien patiekti pusryèius ar kitaip panaudoti ðalto mësos ir sûrio gabalus, supjaustytus plonomis grieþinëliais. Jei mes vykdome verslà, kuriame sveriama mësos konservuota mësos dalis, pagrindinis pjovimo árankio pirkimas yra svarbiausias dalykas - ðiandien, nedaugelis pirkëjø perka apdirbtà mësà ar sûrá, þinoma, dël pirmiau minëtø prieþasèiø - tai greitas ir lengvai pasiekiamas, nei investuoti á pjaustyklæ, skirtà tik kasdienio naudojimo.

Chocolate slim

Dabar parduodami pjaustytuvai yra labai kokybiðki patiekalai, kurie labai tiksliai pjauna mësà á maþus grieþinëlius. Norëdami paleisti pjaustytuvus, viskas, kà jums reikia padaryti, yra ájungti mygtukà, o jo naudojimas derinamas su rizika sugadinti rankà, tai turëtø tik rûpintis mokymu ir labai atsargiai. Kita vertus, jei mes imamës visø atsargumo priemoniø, mes galime netgi naudoti ðià árangà daugelá metø be maþiausios þaizdos ant pirðto. Paprastai pjaustyklës naudojamos sandëliuose, bet taip pat restoranuose, vieðbuèiuose, komforto produktø gamybos ámonëse, maitinimo ámonëse daugelyje kitø vietø. Be ðaldytuvo, skirto ðaltajai mësai ir sûriui, mes taip pat galime nusipirkti duonos pjaustymo maðinà, nekantriai naudojamà ne tik kepyklose, bet ir namuose. Pavyzdþiui, kai duonos gaminimas verèia á visus nerafinuotus duonos kepalus, arba pati duona kepama, ðis pjaustytojas labai naudingas, nes galø gale, ðiltos duonos pjaustymas peiliu yra didelis.