Pilkos priethasties zona

Finansø ministerija perkelia ávairius bûdus, kaip sumaþinti pilkàjà zonà ir surinkti mokëtinus mokesèius. Pati socialinë kampanija, skatinanti vartotojø poreiká gauti gavimà po prekës ar paslaugos ásigijimo, pati buvo viena ið jø. Sunku pasakyti, kaip veiksminga ði veikla buvo: lenkai visà laikà turi daugiau mokesèiø valdytojo, nei mûsø sàjungininko, todël jie yra pasirengæ, o ne duoti gavimo, nes nëra kvito. Mes neketiname rinkti visø dokumentø, kad galëtume juos gráþti tam tikru momentu, kurá galime stebëti net tarp skandinavø.

Fiskalinis kvitas reiðkia kità, nereikalingà popieriaus lapà, kuris netrukdys mûsø kiðenëms. Kodël jûs laikote kvitus, jei jie yra atspausdinti ant tokio popieriaus tokiu raðalu, kad po dviejø savaièiø negalite matyti, kas ið pradþiø buvo pasakyta apie juos?Jûs galite pasikliauti abejonëmis dël tokio veiksmo efektyvumo, ministerija pateikë idëjà, kad greitai nuðovë lenkø prigimtá, ty loterijà. Uþbaigus maþiausiai 10 PLN pirkimus ir gavus èeká ið naujojo spausdintuvo, visi gali uþsiregistruoti þiniatinklio dalyje ir pradëti automobilio loterijoje. Þinoma, loterijos nugalëtojas lankësi vieðosios televizijos.Manau, kad tokios uþduotys yra daug prasmingesnës nei kartojimas á nuobodulá "imkite fiskaliná gavimà, neleiskite man pavogti". Lenkai nepatinka, kai moko - tai greièiausiai iðraiðkingiausia mûsø iðvaizdos pusë. Be to, lazdos metodas mums netinkamai veikia - komunistø taryba suþinojo, kada opozicija susidûrë, bet nepadarë prieð represijas, bet sustiprino ir paskatino galutinæ pergalæ. Dël galios toli nuo lazdelës jûs mokate dirbti morkas, pvz., Vilties laimëti automobilá.Taigi jauèiausi save ant savo odos, nes pirkdamas parduotuvëje gavau kortelæ, leidþianèià gauti taðkus uþ ásigytà produktà. Tada buvo svarbu keistis materialiniø prizø problemomis. Taigi bandþiau apsipirkti dabartinëje parduotuvëje, nors turëjau vaikðèioti apie tris kilometrus, kad atvykèiau pas já. Að atsisakiau tik tada, kai supratau, kad norint pasiekti vertingà prizà turëèiau daugelá metø apsipirkti ðioje aplinkoje. Þinoma, prizo paþadas ið tikrøjø reaguoja á lenkus.