Pilka zona yra tai kas ji yra

Ðeðëlinës ekonomikos dydis Lenkijoje yra didelë problema. Mûsø ðalis lengvai susiduria su juo, visada turëdama prieðingà poveiká. Nors paskutiniame etape mes esame gana geri, palyginti su kitomis buvusios Rytø bloko ðalimis, visos Europos moterys yra ypaè stiprios.

Manau, kad ðeðëlinë ekonomika nepanaikins represiniø priemoniø, tokiø kaip nuobaudos uþ postneto revo nebuvimà. Tai gera priemonë ðviesti visuomenæ, o tada nuosekliai informuoti mus apie tai, kad esame grupës nariai ir kad tai, kas naudinga bendruomenei, mums naudinga. Labai reikia atgauti valstybës tarnaujanèiø asmenø pasitikëjimà - daugelis rekomenduojama, daugiausia maiðtingoje aplinkoje, kad valstybë mus uþgrobtø. Verslininkai, skelbiantys ðá disertacijà, pripaþásta, kad nepastebi dideliø investicijø á infrastruktûrà, dël kuriø anekdotai apie mûsø kelius visiðkai iðleidþiami savo galia. Panaðiai ir toká sprendimà pristatantys politikai. Atsakingas populistiniø ðûkiø skelbimas nëra graþus atsakas, ypaè tarp jaunø þmoniø, kurie, juos iðlaisvinus, suþavëjo, kas ið tikrøjø slepiasi uþ jø.Praktika moko, kad nesàþiningi verslininkai visuomet ras paskutinájá, kad galëtø patekti á sistemà. Jie palaiko didelæ dalá mûsø klientø, kurie, nepaisant socialiniø kampanijø, kurie pagaliau tiki, kad jie turi áprotá rinkti pajamas, vis dar naudojasi tokiais mokesèiais kaip grobis ir vienas kvitas kaip nereikalingas ðiukðles. Kas tarp dabartiniø, kad vyriausybë nustatys grieþtas nuobaudas uþ tai, kad neturës fiskalinio kasos, jei ðiø pasekmiø vykdymas yra beveik veiksmingas?Nepaisant to, kokybë nëra iðskirtinai tokia bloga, kaip bûtø vertinama remiantis pirmiau pateiktomis pastabomis. Lenkø pasitikëjimas valstybe ir viena kitai auga - ðis procesas yra lëtas ir nereguliarus, taèiau rûpintis dvideðimt ðeðeriais metais mokykla yra nedviprasmiðka. Manau, kad su ðalies ekonominiu ir psichiniu vystymusi vis maþiau ir maþiau þmoniø bus priimami valdyti trumpalaiká pelnà, o daugiau - paprastà sàþiningumà. Net jei trupiniai virsta, kaip ir paskutinis galios pasikeitimas, tai nekeièia fakto, kad turime iðmintingà, nors ir labai patyræ tautà, nesunaikinsime to, kà sukûrëme po 1989 metø. Ir kad mûsø bus beveik Europa nei Rusija.