Nevaisingumas vyrams

Kartais ámanoma, kad pasirinktos atrankos problemø prieþastys neþinomos, taèiau daþniausiai ði nevaisingumo diagnozë yra apibrëþimas, kuriam nëra træðimo. Nevaisingos poros nevaisingumas gali pasireikðti tik pereinamojoje bûsenoje, jei jis imasi reikiamo gydymo minimaliu laiku. Jis yra, nes jis paprastai yra gydoma liga.

Þinoma, jei lyties organø anomalijos yra rimtos arba jei mes gydome kiauðidþiø hipoplazijà ar visiðkà gimdos nebuvimà, mes galime atsisveikinti nevaisingumu. Tai dabar nevaisingumas, ir toks laikotarpis nëra negráþtamas. Jûs turëtumëte turëti bet kokià ligà ar infekcijà, kurià turëjote suvokti apie savo galimybes pastoti. Todël labai svarbu, kad diagnozë bûtø atsakinga. Reikia paðalinti bet koká uþdegimà, myomas, cistas ar infekcijas. Potencialiø tëvø sveikatos bûklë turi egzistuoti bent jau pasienyje. Mes nieko nepasieksime, jei paslëpsime kaþkà ið mûsø partnerio ar gydytojo. Jei gydytojas neatpaþásta jokiø rimtø ligø sutuoktiniams, yra didþiulë galimybë sëkmingai gydyti. Ypaè svarbus ingredientas yra moters psichika. Jei nesàmoningai ji nëra pasirengusi priimti motinos vaidmená, kûnas prisitaikys prie savo lûkesèiø. Daugelis moterø net neþino dabartinës padëties, taèiau tai yra faktai, kuriuos patvirtina moksliniai tyrimai. Be to, moterys, jau patyrusios daugybæ nusivylimø, greitai praranda viltá, o tai stabdo tolesná gydymà, prarandant motyvacijà. Jei nevaisingumo diagnozë rodo, kad moterys turi ovuliacijos periodus, net ir be gydymo, moteris gali suteikti iðlikimo perspektyvas. Jei buvo nustatyta nevaisingumo prieþastis ir neturëtumëte prarasti vilties, nes gydymas gali suteikti mums pageidautinà palikuoná, bet vëliau. Taèiau, jei norite padidinti savo galimybes, turite laikytis gydytojø rekomendacijos. Þaidimas su nevaisingumu daþnai bûna patvarus, todël turëtumëte bûti kantrus.