Nediojamas kasos aparatas

Jûs neegzistuojate, arba jûsø ámonëje yra nurodytas mokesèiø kasos aparatas? Patikrinkite! Paprastai ápareigojimas registruoti pardavimus fiskaline suma priklauso nuo verslininkø, kurie prekes ar paslaugas teikia fiziniams asmenims (ne ámonëms.

Taèiau Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Potvarkyje ávedama keletas ðios prievolës iðimèiø.Kada galësime panaudoti vaizdà ið ápareigojimo turëti kasos aparatà? Pirmiausia, mûsø perëjimas per praëjusius mokestinius metus á finansiniø asmenø ir vienkartiniø ûkininkø protus negali virðyti 20 000. Lt. Jei mokestiniais metais pradëjome veikti, turësime pakeisti dabartinæ ribà proporcingai. Taèiau pasikliaukime tuo, kad ðios apimties dydþiui átakos neturi pajamos, gautos pardavus ilgalaiká turtà, lengvà ir teisiná turtà, kuriam taikomas nusidëvëjimas. Atminkite, kad tokios sutartys turi bûti patvirtintos sàskaitoje faktûroje.Tarkime, kad yra situacijø, nes reikës uþregistruoti pardavimus fiskaliniu dydþiu ir nebus atleistos nuo mûsø, todël neturime jokios prieþasties, dël kurios gauname pajamas. Jis taip pat prisimena, kad, be kitø dalykø, buvo sëkmingai parduotos skystosios dujos, vidaus degimo varikliai ir jø grupës, varikliniø transporto priemoniø këbulas, priekabos ir puspriekabës, konteineriai, transporto priemoniø dalys be mechaninio pavaros, varikliniø transporto priemoniø pusë (èia yra motociklai, radijo áranga, telekomunikacijos televizija, fotoaparatai, brangiøjø metalø medþiagos, tabakas ir alkoholis.Bûtinybë uþsiregistruoti fiskalinëje elzab jota e & nbsp; sumoje yra privaloma ir be jokios prasmës kai kuriø paslaugø sëkmei. Be kita ko, teikiamos tokios paslaugos: keleiviø veþimas automobiliø ryðiais, taksi, motoriniø transporto priemoniø ir mopedø remontas, padangø keitimas, transporto priemoniø patikrinimai ir techniniai patikrinimai, medicinos ir odontologijos, teisinës, kosmetikos ir kirpyklø paslaugos.