Naudojama drabuthio parduotuve ir kasos aparatas 2015 m

Mokesèiø mokëtojo pareiga yra uþprogramuoti vadinamàjà prekiø bazæ kasoje. Jûs galite tai padaryti patys arba su komentarais ið svetainës. Parduotuvës kasoje turëtø bûti programuojama prekiø duomenø bazë, kurioje, be kita ko, apibrëþiamos atskirø straipsniø ámonës, taip pat pagalba, kurià verslininkas naudoja pardavimui. Tiesà sakant, prekës þenklai yra spausdinami tiek fiskalinio kvito originalo, tiek jo kopijos.

Deja, ðiame reglamente galutiniai teisës aktai nenurodyti, kad kasos aparatø naudotojams nebûtø sunku. Daugelis jø nenori labai plataus pagrindo, taip pat norëtø iðvengti mokesèiø administratoriaus problemø. Mokesèiø inspekcija gali parodyti kasos aparato programavimo trûkumus, kai siûlomø produktø ar paslaugø pavadinimai nebus tinkamai nurodyti.

Ávedant ámonæ á prekiø duomenø bazæ, ji turëtø atkreipti dëmesá á fiskalinio kasos aparatûros galimybes. Atskirø kasos aparatø modeliø skaièius gali skirtis. Finansø ministras nurodo, kad visas produkto ar paslaugos apraðymas leistø já identifikuoti. Pernelyg bendri pavadinimai neatitinka teisiniø reikalavimø dël fiskalinës pinigø bazës sukûrimo.

Kasos aparato prekiø ir paslaugø bazës pajëgumo klausimai yra ypaè svarbûs tiems verslininkams, kurie parduoda daug skirtingø prekiø arba siûlo diferencijuotas paslaugas. Kuo maþiau straipsniø ir paslaugø, tuo daugiau darbø planuojate prekiø bazëje, tuo akivaizdesnis yra norimas fiskalinio kasos bazës pajëgumas. Kaip þinome, 2013 m. Kovo 14 d. Potvarkiu kasos aparatø istorijoje teigiama, kad „kvite turëtø bûti, be kita ko, prekës arba paslaugos pavadinimas, leidþiantis juos identifikuoti“. Jis vertina esamà situacijø, kai mokesèiø mokëtojai aptarnaus tam tikrø produktø / paslaugø numerius, o ne vieneto produktø / paslaugø pavadinimus, panaikinimà.

Apibendrinant, kuriant fiskalinæ pinigø bazæ, turite susipaþinti su keliomis ðio vaidmens spalvomis ir visø pirma su teisiniais reikalavimais. Þinoma, kad jø nesilaikë, mokesèiø inspekcija tikriausiai sutelkë dëmesá á nemalonius padarinius, kuriuos norëtø vengti visi verslininkai. Ðiek tiek maþiau ribojanèios yra taisyklës, taikomos maþoms ámonëms, pvz., Vietinëms parduotuvëms, kurios neprivalo tiksliai nurodyti siûlomø produktø pavadinimø. Pavyzdþiui, nenaudokite pavadinimo „pilnagrûdis“ arba „bandelë“ su aguonomis, tik ritinëliais, bandelëmis, nurodant reikiamà kieká mokestis uþ konkretø produktà.