Mini kasos aparatas

Kasos aparatai dabar yra nuolatinis kiekvienos parduotuvës ar naujos maþmeninës prekybos ir aptarnavimo árangos árangos grupës elementas. Technologijø plëtra leido ðioms priemonëms tapti ádomesnëmis funkcijomis, pleèiant jø kelià ir taikymà. Jau rinkoje mes randame pinigø kiekvienam verslui. Prietaisai taip pat yra svarbûs grupëms.

Neðiojamàja piniginë pasiþymi tuo, kad jame naudojami nedideli matmenys. Taèiau jis nemato nieko, kà pasiûlytø, jei jis priklauso funkcionalumo lygiui. Geriausia suvartoti tuo metu, kai jis susijæs su taisykliø, susijusiø su taisyklëmis, pastatymu. Kokiose vietose neðiojamieji kasos aparatai geriausiai veiks? Visø pirma, verta juos priimti maþose prekybos ir amatø srityse. Jie taip pat rekomenduojami þmonëms, dalyvaujantiems pardavimuose ir lauko renginiuose. Daþnai jie vis dar matomi prekybos vietose ar automobiliø stovëjimo aikðtelëse. Ðio tipo kasos aparatai gali programuoti vidutiniðkai iki 3000 PLU. Ðis kasos modelis taip pat veiks elektroninëje prekyboje. Internetinës parduotuvës kasos aparatas, jo disponavimas taip pat yra privalomas tuo atveju, jei metinë apyvarta virðija 20 000 PLN. Vienos vietos kasos aparatas yra kelios didesnës funkcijos nei mobilieji kasos aparatai. Svarbus bruoþas yra tai, kad galite sujungti balansà ar kompiuterá. Tas pats pasakytina ir apie kodø skaitytuvà. Be to, kaip neðiojamieji kasos aparatai, jie yra nedideli. Koká ekonominá darbà jis naudos ásigydamas? Dël maþo dydþio, nedidelis bilietø kasos darbas bus nedidelis. Atskiras kasos aparatas bus vienintelis pasirinkimas þmonëms, norintiems paleisti kioskà ar tik nedidelæ kaimynystës parduotuvæ. Savo ruoþtu sistemos parduotuvës nukreipiamos á visiðkai naujà tikslinæ dalá. Jie pasiekia plaèias ámones, kuriose yra atrinkti keli kasos aparatai. Jø paskutinis privalumas yra tai, kad jie gali savarankiðkai atlikti vienà piniginæ sàskaità arba bendradarbiauti su kitais prietaisais. Naujoviðki sprendimai, kuriuos radome dabartiniame projekte, reiðkia, kad, pavyzdþiui, turtinguosius galima derinti su naujomis bilietø kasomis, kompiuteriu ir mokëjimo terminalu.