Mikroskopai mikrobiologijoje

Tiems, kurie nëra apmokestinami pagal Mokesèiø skyriø per kasos aparatus, aptarnavimo knyga nebus reikðmingesnis pripaþinimas. Ir tie, kurie nusprendþia tapti vatowcami, ar vis dar siûlo medþiagas ir parduoti paslaugas, paþymëdami juos kasos aparatu kaip nerezidentu, tokià knygà stebës konkreèioje vietoje. Turite nepamirðti, kad grynøjø pinigø kasos aparato aptarnavimo knygos, kurioje investuotojams kyla rimtø pasekmiø, praradimas. Visø pirma, jie bus svarbûs, kai verslininkas stengiasi nuslëpti tokià aplinkybæ tiek paslaugø teikëjui, tiek mokesèiø inspekcijai.

Paslaugø knygelë patartina, nes jame áraðomi festivaliø ir pokyèiø tipai. Mokesèiø inspekcijos atstovas gali nustatyti, ar verslininkas tinkamai ar ne. Taigi, jei kalbama apie praradimà ar paslaugø knygos sunaikinimà, nedvejodami praneðkite apie ðià avarijà. Jûs ne tik praneðate apie tai, kad knyga buvo prarasta, bet ir tai, kaip ji paskutiná kartà gavo. Ir paskutinis asmuo nesibaigia pareigomis, kurias verslininkas turëtø turëti tokioje formoje.

Taip pat svarbu, kad net praneðus apie nuostolius biurui, skambinkite bendrovei kasos aparatu, nauju filtru, kuris atlieka kasos aptarnavimà ir perþiûrà. Jos atstovas mums duos dublikatà. Kaip minëta, tokia ámonë privalo iðduoti atsarginæ knygos kopijà. Ir jei per daugelá metø jis bus naudojamas su ávairiø paslaugø kompanijø pagalba, turëtø bûti, kad knygos dublikatas gali turëti trûkumø. Geriausias bûdas yra iðlaikyti ðá registrà taip, kad jis visuomet patektø á saugià vietà, negalësite já priimti, arba kai ne kiekvienas turi prieigà prie jo.

Tuo atveju, jei mokesèiø inspekcijos atstovas suþino, kad egzemplioriuje yra kokiø nors paþeidimø, jis gali padëti bent jau gràþinti piniginiø kasos pirkimø paðalpà. Be to, jei pats verslininkas pats nusprendë apmokëti PVM mokëtoju, tokiu atveju gali atsitikti, kad jis turëtø iðleisti tokià tvarkà.