Midko gaisras kotkowo

Ðiuolaikiniai ATEX árenginiaiDulkiø (daugiausia medienos kilmës, milteliø daþø arba anglies dulkiø apdulkinimas oru yra ypaè pavojingas rezultatams, daþnai dël labai rimtos sprogimo tikimybës. Remiantis tyrimais, ðiandien labai daug maþø þiedadulkiø grûdø yra daþniausios sprogimo prieþastys. Þiedadulkiø uþsidegimo ðaltinis yra ne tik atvira ugnis, bet ir nedidelis elektrinis kibirkðtis, mechaninis kibirkðtis arba elektrostatinës srovës. Siekiant apsaugoti nuo sprogimo, reikëtø naudoti ðiuolaikinius ATEX árenginius. Laimei, Lenkijos rinkoje yra vis daugiau profesionaliø kompanijø, kurios labai vertina didelës vertës árenginius, todël neturëtø kelti rimtø problemø ieðkant tinkamø specialistø.

Saugios vëdinimo ir dulkiø ðalinimo sistemosSeniems ir labai geriems dulkiø iðtraukimo ir vëdinimo árenginiams naudokite specialø siurbimà, vietiná iðmetimà (daug savarankiðkø ginklø struktûroje ir gaubtus, esanèius kuo arèiau terðalø iðmetimo vietø. Reikia daugiau prisiminti, kad visi dulkiø klasteriai bûtø visuomet nuimami, taip uþkertant kelià dulkiø nusodinimui ir atsiskaitymui. Svarbi funkcija yra visiðkas ir sistemingas dulkiø konteineriø iðtuðtinimas. Formuose, kai dulkës koncentruojamos salës þemëje, verta naudoti specialius pramoninius dulkiø siurblius. Profesionalûs ATEX árenginiai taip pat turi bûti tinkamai áþeminti ir, svarbiausia, jie negali kaupti elektrostatiniø krûviø, per kuriuos jie gali susidaryti kibirkðties. Ekstrakcijos kanalai turi bûti pripildyti 2–3 mm sieneliø storiu.

Profesionalûs ventiliatoriai ir filtraiÐiandienos vëdinimo ir dulkiø ðalinimo árenginiuose, kuriems kyla grësmë pradëti, verta naudoti sveikas sprogimo apsaugos ventiliatorius ir filtrus su ávairiomis ATEX informacija. Sprogimui atsparûs filtrai turi turëti specialias sprogimo plokðtes. Priklausomai nuo poreikiø, jie gali bûti vienas ar keli. Sprogstamøjø smulkiø ATEX konstrukcijø átakoje membrana sparèiai sprogo, iðleidþiant visas sprogias dujas tiesiai á atmosferà, dël kuriø filtrai nebus paþeisti. Potencialiai sprogstamieji árenginiai taip pat turëtø bûti aprûpinti specialia kibirkðèiø gesinimo sistema, be naujø gaisro gesinimo sistemø árenginiuose. Specialiai ant viso ventiliacijos kanalo, kuris tiekiamas á filtrà, turi bûti árengti atbuliniai voþtuvai, kurie puikiai uþkirstø kelià liepsnos plitimui paèiame árenginyje ir dël to pavojingas smulkus sprogimas filtruose.

https://neoproduct.eu/lt/titan-gel-veiksmingas-budas-didinantis-jusu-varpos-dydi/Titan gel Veiksmingas būdas, didinantis jūsų varpos dydį

Sprogimo slopinimasNaujosios sprogimo slopinimo sistemos ðiuo metu yra paèios efektyviausios ir plaèiausiai naudojamos priemonës apsaugoti ávairius prietaisus nuo sprogimo poveikio. Sprogimo slopinimo sistemos paprastai yra árengiamos ið profesionalaus HRD cilindro, infraraudonøjø spinduliø ir slëgio jutikliø ir profesionalaus valdymo centro. Pagrindinis sistemos uþdavinys yra ið karto atpaþinti sprogimà pradiniame etape. Tada ðvirkðèiamas specialus slopinimo agentas, kurio prielaida yra apriboti pavojingà sprogimà. Ðiuolaikiniai ATEX árenginiai pateikia neátikëtinai trumpà reakcijos laikà. Nuo sprogimo pavojaus aptikimo gali visiðkai uþtrûkti tik tûkstantis sekundës.