Mesos malunelis

Ar daþnai valgote maltas mësos ar sultingas tataras su kiauðiniais? Jei taip, jûs tikriausiai þinote maisto ruoðimo procese. Vilkas á kûnà arba mësmalë, kuri nori leisti mums supjaustyti ir sumalti mësà. Ðios formos kûnas idealiai tinka naujiems patiekalams vietoj áprastø, neapdorotø mësos gabalø.

Ling Fluent

Kai aplankëte savo moèiutæ, jûs tikrai prisimenate, kada ji buvo dabartinës tokios maþos maðinos patalpoje. Mësa buvo surinkta á gerklæ ir maðina ilgà laikà perëmë jà, kad vëliau kûnas galëtø bûti iðleistas ið uþsienio pusës, o ne ten. Mums taip pat sukrëtë tai, kad neturëtume jokiomis aplinkybëmis ádëti mûsø pirðtø, nes tai mums bus labai blogai. Mes taip pat galëtume pasibjaurëti tuo, kas ið prietaiso iðëjo. Taèiau vëlesniais laikais mes já valgëme.Tuo metu vilkai jungiasi á gastronomines zonas, tokias kaip restoranai, restoranai ir barai. Ðvieþia perdirbta mësa yra svarbus elementas. Tai yra mûsø patalpø vitrina.Tradiciniai vilkai taip pat naudojami ðiandien. Jie gali bûti maitinami elektros arba fizinës jëgos. Ðis naujasis tikrai yra pigesnis, bet ar tai geresnis? Tai turi bûti fizinë jëga. Ðis pagrindinis ir groja su savo paprastumu. Tipiðkas skustuvas yra pagamintas ið pjovimo atrankos, kuris yra ið skirtingo storio akiø, nykstanèio peilio ir peilio. Gorge yra vieta, kur mes ádëjome apdorojamà mësà. Viduryje gausite sraigæ, kurios dëka mûsø kûnas eina á butà, kuriame jis yra blogas. Skirtingø dydþiø maðinø dydþiai. Manome, kad skerdyklose jie kenèia nuo aukðtesnio lygio nei tose vietose, nes tuomet mësa apdorojama, o vëliau gabenama ir parduodama á ávairias patalpas. Ðiuos namus gali papildomai padaryti ir savarankiðkai.