Mesos malunelis hendi 12

Kartais, kada ðiandien gali bûti nuostabus kaip prieðistorinis, rudens raugas, ypaè kaime, buvo marinuoti kopûstø kopûstai. Ðiuo atþvilgiu miestas vis dar buvo patogus. Jie nuëjo á parduotuvæ, nusipirko paruoðtus raugintus kopûstus, ir niekas, iðskyrus entuziastus ar „tinkamai motyvuotas pusëmis“, uþsiimtø kopûstø pjaustymu ir silavimu.

Kadangi pjaustyti kopûstai, tai buvo neiðvengiamai sutelkta á grûdinimà. Paprastai papildant salotus, kopûstø sriuba ar troðkinys, pakanka aðtriø peiliø arba rankinio kopûstø pjaustytuvo, o galutinis efektas turëjo bûti iðgautas beveik ið karto. Didelá kopûstø paruoðimà marinuoti dabar yra iððûkis. Ir èia pasirodo kopûstø pjaustytuvas. Ið pradþiø bûtø linijos, rankinis prietaisas, kuris po peilio eros þymiai pagerino visà pjovimo procesà. Tada pjaunamosios atsirado ant variklio - mechaninës. Tai buvo greita paþanga, nes darbas jau prasidëjo pradþioje, o maþai „porai“ bûtø svarbu ne vienà, tik kelis kopûstø kopûstus dienos metu. Taèiau, kai pastarasis paprastai yra vystomasis, jis turi judëti pirmyn. Ðiuo atveju tai buvo padaryta jungiant jau esamus elektrinio variklio rankinius sprendimus. Taip pat gimë prietaisas, vadinamas elektriniu kopûstø pjaustytuvu. Ðio sprendimo atveju kopûstø pjaustymo darbas jau prasidëjo tiesiai á prieká. Nuostabu, kad ði idëja buvo sukurta ir buvo daug ðios árangos standartø ið maþø, buitiniø ir puikiø pramoniniam naudojimui. Taèiau pramonë mums nesidomi, nes apskritai jà reglamentuoja jos ástatymai ir kiekiai, o mes orientuojamës á neðiojamus ir vidutinius árenginius. Ðiø jaunesniø prietaisø veikimo principas yra proporcingas elektrinio këbulo veikimo principui, o dabartinis yra tas, kad vietoj sraigës yra cilindras, pagamintas ið nerûdijanèio plieno su maþesniais ar maþesniais grioveliais. Daugiausia yra daug keièiamø ritiniø su skirtingais gabalø kalibravimais, todël svarbu imtis storesniø arba plonø pjaustytø kopûstø lustø. Ðio tipo árangos daugybë rinkoje sukelia, kad kiekvienas suras kaþkà sau ir kasdiená kopûstø pjaustymo veiksmà, jis netgi gali tapti malonus, o paskutinis sukurtas gana gerai ir be baimës paþeisti pirðtus, kai kartais yra peilis.