Melynio dulkio apdulkinimas

Darbo vietose ir gamybos salëse darbuotojai daþnai naudoja maðinas, kuriø darbas sukelia smulkiø, suskaidytø daleliø, kurios linkusios patekti á dulkes, emisijà. Ilgalaikë apdulkinimo padëtis gali bûti labai skausminga darbuotojø sveikata. Tam tikros rûðies apdulkinimai yra toksiðki, einantys á þmogaus kûnà. Be to, neigiamas apdulkinimo poveikis darbuotojams pablogina jø veiksmingumà. Kartais apdulkinimas kyla ið degiø ar sprogiø dujø, dulkiø ir garø, kurie gali sukelti sprogimà, kurio rezultatas gali bûti bûsto ar sveikatos praradimas.

https://ecuproduct.com/lt/titan-gel-geriausias-neinvazinis-budas-padidinti-savo-varpa/

Siekiant to iðvengti, patartina naudoti dulkiø ðalinimo árenginius. Dulkiø siurbliai arba pramoninis dulkiø ðalinimas yra procesas, kurio metu ið patalpø, iðtirpintø ore, paðalinami dulkës, iðmetamosios dujos ir originalûs pramoniniai garai. Dezinfekavimo árenginiai turi bûti susijæ su sveikatos ir saugos taisyklëmis bei darbuotojø sveikata. Atskyrimo árenginiø pabaiga yra vietiniai iðmetamieji terðalai. Jie turëtø bûti kuo arèiau apdulkinimo ðaltinio, kad terðalai bûtø pasirenkami pagal jø kilmæ. Ði procedûra nebus iðplësta á visus kambarius. Be dulkiø paðalinimo ið oro, pramoninis deaktyvavimas taip pat uþtikrina nuolatiná recirkuliacijà. Dulkiø iðtraukimo árenginiai taip pat apima sprendimus, kuriais siekiama sumaþinti kenksmingø daleliø ir milteliø emisijà á atmosferà.

Renkantis ir diegiant pramoninæ dulkiø ðalinimo sistemà, turëtumëte rûpintis keliomis ypaè svarbiomis taisyklëmis. Visø pirma, atskiri dulkiø atskyrimo sistemos moduliai negali generuoti elektrostatiniø krûviø - tai buvo ryðkiausias bûdas sukelti degiø dujø sprogimà. Vëdinimo kanalai, kurie patenka á árenginio sandëliavimà, nori bûti sukurti ið gaminiø, ypaè atspariø korozijai ir trinèiai. Jungèiø sandarumas yra labai svarbus. Dël to kûnas veikia efektyviau, dirba su visu savo efektyvumu ir gali uþtrukti daug ilgiau be suskirstymo. Iðsiliejimai atsiranda dël erozijos padidëjimo, galintys siøsti svarbius sistemos diegimo taðkus, todël juos reikia kuo greièiau paðalinti.