Mados dou

Ðá ðeðtadiená parengtas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë artëjanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Paroda buvo sukurta maþiausiame taðke ir suma baigësi be jokiø kliûèiø. Viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø menas yra pagamintas ið visiðkai daþnø ir ramiø audiniø su aukðtos spalvos spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai labiausiai domisi erdviais, spalvingais „maxi“ sijonais, visiðkai uþbaigtais nërimu. Be jø, nëriniai ir romantiðkos suknelës, taip pat palaidinukë su grioveliais ir siuvinëtais bikinais. Ðiltais drabuþiais, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiuliais þiedais, puoðia nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþaus vestuviø suknelës aukcionas, parengtas daugiausia dabartiniam pasiûlymui. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, ðie nedideli drabuþiai buvo parduodami aukcione ið sveikiausiø kolekcijø. Pajamos, gautos ið naujo aukciono, bus skirtos mûsø naðlaièiams. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius efektyvius ir gerus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pristatë savo produktus á aukcionà ir kaip pardavimo objektas buvo net apsilankymas tam tikroje gamykloje.Bendrovës atstovas spaudai mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á verslà jau geguþës mën. Iðvykstant. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë nori atidaryti kompiuterinæ prekybà, kurioje kolekcijos bûtø kitokios nei stacionarûs interesai.Savo drabuþiø kompanija yra svarbi ðvariausiø drabuþiø gamintojø dalis. Jis turi keletà gamyklø visame regione. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma labai graþûs siuvëjai, siuvëjai ir architektai. Kiekvienà kartà ðis darbas suteikia kolekcijas pagal pirmaujanèius Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos, þinoma, yra labai populiarios, kad prieð atidarant parduotuvæ, rytà pasirengæ þmonës gali tilpti á visas eiles. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios ámonës medþiagos jau daugelá metø yra vertinamos vartotojams tiek pasaulyje, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepastebi nieko, kà ji ágijo, ir sako, kad temos yra aukðèiausios kokybës.

Þiûrëkite savo parduotuvæ: Lemon vienkartiniai drabuþiai