Mados dou bydgodee

Ðeðtadiená praëjo naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai paruoðë sezono pradþiai. Tarp auditorijos galëtume susitikti net su maþomis áþymybëmis, þurnalistais ir politikais.Rafinuotas ekranas truko maþiausiai detaliø ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø verte buvo naudojami tik laukiniai ir erdvûs audiniai su tamsiomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkas. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ðukuotëje. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su sunkiais þiedais, papuoðtais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþi vestuviø suknelë, specialiai parengta ðiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris ketino likti anonimiðkas. Be to, tai buvo apranga ið naujausios kolekcijos. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus nustatytos kaip ðeimos namai. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius gerus ir ekonominius veiksmus. Jos darbdavys pakartotinai gráþo á savo gaminiø pardavimà, o kai sandorio vieta netgi apsilankë tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija pasieks parduotuviø paèioje geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad pavadinimas apsvarstys galimybæ sukurti kompiuterinæ parduotuvæ, kurioje bûtø prieinamos skirtingos kolekcijos nei stacionariosiose parduotuvëse.Gerai þinoma drabuþiø nuomonë yra vienas ið paèiø tikriausiø drabuþiø gamintojø. Visame regione yra nedaug gamyklø. Jis dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiuolaikinëje, visø pirma, daugelyje geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kas kas laikas, bendrovë gamina kolekcijas mainais su graþiais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos labai giria, kad net prieð parduotuvës atidarymà tie, kurie jau rytà þino, ilgas eiles þino. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios organizacijos medþiagos ið daugelio greitø metø yra labai populiari tarp gavëjø, taip pat ir pasaulyje, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie daugybæ apdovanojimø, kuriuos ji gavo, ir kaip jie pripaþásta, kad daiktai yra aukðèiausios kokybës.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai SPA drabuþiai