Liublino zemborzycka technine apthiura

Nelaimingø atsitikimø prieþastys yra reguliariai tikrinamos, siekiant kuo labiau sumaþinti jø pasikartojimo rizikà. Tyrimo rezultatai aiðkiai rodo, kad nelaimingø atsitikimø prieþastys labai daþnai yra kitoks maðinø saugos esmë. Problemos, susijusios su maðinø naudojimu ir eksploatavimu, atsiranda bet kuriame jø gyvenimo etape. Ji traktuoja specifikacijos laipsná, projektavimà, gamybà, eksploatavimà, prieþiûrà, modifikavimà ir kt.

Maðinø sertifikavimas baigia paðalinti pavojus, kurie gali atsirasti darbo aplinkoje. Maðinos, gaunanèios taikomus sertifikatus, iðbandomos ir tikrinamos, ar jos yra tinkamos gamybai. Tyrimas apima individualius veiksmus ir subkomponentus. Analizuojamas veikimo principas ir apraðymai, skirti padëti þmonëms, kaip organizacijoms ir priedams, kaip geram turtui. Pirmiausia ið ES reglamentø atsiranda bûtinybë turëti vienà maðinà ir priedus: taikytinas direktyvas, vidaus taisykles ir kt.

Darbø saugos ir higienos darbuotojai turi galimybæ dalyvauti sànaudose ir pratybose maðinø sertifikavimo srityje. Þinios, paþinimas ir mokymasis, gautas per tokius kursus ir mokymus, prisideda prie tam tikro mirtingøjø ir kitø asmenø, dirbanèiø gyvenamuosiuose namuose, procentinës dalies sumaþëjimo. Dalyvavimas lenktynëse ir mokymas maðinø ir priedø sertifikavimo srityje suteikia daug naudos darbdaviams. Iðsilavinæ darbuotojai garantuoja tinkamà institucijos naudojimà ir profesinës sveikatos bei saugos standartø laikymàsi.