Komarijos crm sistema

Todël „Comarch XL“ programa yra modulinis planas, sukurtas verslo valdymui. Lenkijoje programa yra labai paprasta. Ið to taip pat gauna 5000 ámoniø ið kitø pramonës ðakø. Programinë áranga sukuria stiprybæ ið nuolatinio tobulinimo ir modifikavimo galimybiø. Dël savo modulinës namø architektûros sistema turi praktiðkai didþiules plëtros galimybes.

Ðiuo metu prieinami moduliai apima tokias darbo sritis kaip: gamyba, prekyba ir platinimas, sandëliø valdymas, finansai ir apskaita, analizës ir ataskaitos, procesai, mobilus darbas, prieþiûra ir remontas, personalas ir darbo uþmokestis, e-komercija, EDI ir duomenø saugumas.Programa gerai pasirodë daugelyje Lenkijos ir uþsienio ámoniø. Naudojant ðá projektà, daugelis ámoniø turi didesná efektyvumà ir sumaþina iðlaidas. „Comarch“ sistema yra perspektyvi. Pasiekta sëkmë, programa nuolat tobulëja ir modernizuojama, diegiami novatoriðki sprendimai. Nuolat tobulinant programos darbà ir jame naudojamus sprendimus galime tikëtis nuolatinio efektyvumo didinimo ir informacijos mainø savo ámonëje.Sistema, prieð perkant, gali bûti pritaikyta jûsø ámonei, jos pësèiøjø specifikai ir formoms. Mes gauname tik tuos dalykus, kuriø mums reikia, ir prireikus iðplësime.Programa yra labai patogi, be to, jà galima naudoti su labai ádomiu mokymu, kuris paaiðkina programos veikimà nuo sàsajos sienos, o labai populiarus bûdas apibûdina visos programos kûrimo ir kûrimo filosofijà.„Comarch XL“ IT rinkoje nëra paprasta, þaidþiant su didelëmis ámonëmis, sistemose, naudojamose informacijai perduoti ir perduoti. Plati programos kûrëjø patirtis leidþia mums patikimai dirbti su bet kokia pagalba, ið dalies trikèiø ðalinimu, gedimu, iðplëtimu ir modifikavimu.