Kolposkopijos rezultatai

https://neoproduct.eu/lt/snail-farm-unikali-gleiviu-gleiviu-gijimo-savybe-graziai-ir-amzinai-jaunai-odai/

Kolposkopas - tai optinio árenginio pavadinimas, naudojamas kolposkopiniame tyrime, kuris priklauso nuo gimdos kaklelio ploto, apatinës jo kanalo dalies ir makðties bei vulvos stebëjimo. Deja, praëjusiame amþiuje kolposkopija paprastai buvo nepakankamai ávertinta ir titruojama kaip sudëtingas ir sudëtingas tyrimas, taip pat neobjektyvus. Taèiau ðiandien galima pastebëti radikalius pokyèius, susijusius su kolposkopiniu tyrimu, kurio svarba padidëjo dël to, kad galbût dar nepadidëjo gimdos kaklelio patologijos vertinimas.Kolposkopija leido greitai nustatyti ginekologines anomalijas ir priimti tinkamus sprendimus dël terapijos. Kolposkopija leidþia nustatyti ikiklinikines gimdos kaklelio vëþio formas, o diagnozë ðiame etape reiðkia visiðkà vëþio gydymà. Kai tik bus pasakyta, profesionalus kolposkopas garantuoja ne tik pasyvø stebëjimà, bet ir gimdos kaklelio diagnozæ numatomiems neoplastiniams pokyèiams. Kolposkopinis tyrimas leidþia tiksliai atpaþinti erozijos sunkumà ir ávertinti arba atlikti su traukiniu realiai þalingà moters sveikatà.Specialistas gydytojas, naudodamas kolposkopà, taip pat gali paruoðti vulvoskopà, t. Y. Vizualiná iðoriniø lytiniø organø patikrinimà. Naujoviðkas kolposkopuose naudojamas metodas ið esmës paðalino diskomforto problemà pacientams, kuriems atliekama kolposkopija. Sudëtingesnë elektronika, naudojama ðiuose optiniuose árankiuose, taip pat pantografai, leidþiantys atlikti daugialypá judëjimà, padarë kolposkopà praktiðkà ir stiprø, o tai paðalina visus ankstesnius nepatogumus. Be to, daugelis ðiø kolposkopø taip pat gali bûti árengti skaitmeniniais tikslais, kurie leidþia keisti studijø eigà arba sukurti skaitmeniná archyvavimà elektroninëse laikmenose.