Kasos paslaugos

Kasos aparato kainà veikia keletas veiksniø. Visø pirma, brangesni fiskaliniai árenginiai yra tie, kurie patiria daug papildomø naudingø funkcijø. Jei norime pasiekti tinkamà pirkimà ir tuo paèiu metu ne per daug praleisti, apsvarstykime kruopðèiai, kas yra arba bus privalomos, ir kà mes galime paleisti.

Niekas nenori permokëti. Tai paprasta, kad kai susiduriame su poreikiu ásigyti fiskaliná árenginá, ieðkome pigiausiø variantø. Þinoma, mes norëtume, kad jame bûtø tvirtos árangos, puiki reputacija ir prasta naudoti. Deja, kartais tai, kad visa áranga nëra pigi, o pigiai paprastai nëra reali. Taèiau tinkamai parinktas fiskalinis kasos aparatas, kad yra tiek pigus, tiek didelis bûdas patenkinti jø lûkesèius. Daþnai mes taip pat galime susitarti su geromis nuolaidomis, kai pigiausias kasos aparatas bus geresnës kokybës.

Kasos aparatas, palaikantis verslàFiskalinio prietaiso kainà lemia daug veiksniø. Svarbus jø skaièius yra árenginio darbo dydis. Pagalvokime, ar mûsø kasos aparatas bus naudojamas tik kvitø tvarkymui ir ataskaitø iðdavimui, ar mes atliksime tam tikrà analizæ ar rinkiná. Jei kasos aparatas mums padës verslo veikloje, fiskalinis spausdintuvas, kuris gali bûti sumaiðytas su kompiuteriu ir veikti pagal savo nuomonëse koduotus duomenis, gali bûti turtingesnis. Koks labai skirtingas darbas yra fiskalinis kasos aparatas, tas pats yra gana brangesnis. Patikrinkime, kokius pasiûlymus siûlo pardavëjo pasiûlyti fiskaliniai árenginiai ir pagalvokite, kurie ið dabartiniø vaidmenø mums bus naudingi.

Kitas labai svarbus elementas yra PLU duomenø bazës, t. Y. Iðsaugotø prekiø ir paslaugø, pajëgumas. Geriausia taupyti, tuo geresnë kaina. Ðtai kodël tik dideliuose prekybos centruose niekada nematysime maþo, pigiausio kasos aparato, taèiau tai yra didelis prietaisas, kuriam ámonës savininkas sumokëjo nuo 3000 iki net 8000 zlotø. Prekyboje su didþiule prekiø baze tokie fiskaliniai árenginiai yra bûtini, taèiau ar mûsø ámonë tikrai nori priimti populiarø kasos aparatà? Jei parduodame tik keliasdeðimt prekiø ir neplanuojame iðplësti ðios kategorijos iki keliø tûkstanèiø, mums pakaks maþos fiskalinës sumos.

Nekantrus vartotojasPigûs kasos aparatai daþnai spausdina pajamas per lëtai. Tada nëra sàraðo, bet daþnai tai ávyksta. Jei paprastai esame daug klientø, ðis trûkumas bus gana trikdomas.