Kasos kasos ir kas

Kiek kainuoja kasos aparatas? Ar apie investavimà á populiarø fiskaliná kasà?Stebina tai, kad investuotojas ieðko sprendimø uþ gerà kainà. Ðá þaidimà, bûkime sàþiningi: keletas mokesèiø mokëtojø dþiaugiasi dël nuomonës apie poreiká naudoti kasos aparatà. Ðis ásipareigojimas laikomas nepatogumu ir likusiomis iðlaidomis. Ðtai kodël kai kurie tiesiog ignoruoja ástatymà, kad, kai jie turi naudoti kasos aparatus, tada bûkite populiariausias kasos aparatas, kai jis yra rinkoje. Naudotà ir turimà kasos aparatà galima gauti uþ 300-400 PLN.

Þinoma, jei verslininkas nori ásigyti toká prietaisà, niekas jo nedraudþia. Taèiau, deja, sëkmingø kasos aparatø, kuriø kaina yra nedidelë, sëkmë yra labai bloga. Todël verta tai apsvarstyti prieð nuspræsdami naudoti fiskalinius kasos aparatus - pigiausia áranga gali ið tikrøjø apsunkinti ir daugeliui apsunkinti naudojimàsi kasos aparatu ámonëje.

Pigiausias ir naudojamas „kasos aparatas“ - kodël to nenorite?Pagalvokite apie kasos vartotojø ir fiskaliniø spausdintuvø tikslus. Mes suteikiame jums, kad ámonës kasa yra ne tik spausdinimo kvitas vartotojams. Tai daug naujø dalykø ir su mokesèiais susijusiø dalykø. Jø realus rezultatas gali bûti laiku nustatytas mokesèiø auditas. Jei jø nepaisysite, pasiruoðkite baudas.

Kokias pareigas ir kokià veiklà mes patiriame dël taisykliø? Jau viename pradþioje fiskalinis kasos aparatas turi bûti tinkamai parengtas, sukonfigûruotas, ádiegtas ir, be to, turi bûti konfiskuotas. Áveskite panaðiø doziø tikslus ir pagalbos pavadinimus be klaidø. Jø kokybë greièiausiai neegzistuoja. Programos pavadinimai turi bûti suderinami su taisyklëmis, o taip pat ir vëlesne pardavimo áraðø eiga. Kasos aparato naudojimas biure taip pat susijæs su tokiais dalykais kaip: popieriaus èekio keitimas, kasdieniø ir mënesiniø ataskaitø spausdinimas, papildomi ávairûs ne fiskaliniai spaudiniai, archyvavimas 5 metus, techniniai patikrinimai, kuriuos norima atlikti tikrai, techninë apþiûra arba prieþiûra minëtà mokesèiø kontrolæ. Kokià fiskalinæ sumà pasirinksite mûsø ámonei, naudos ið vëlesnio komforto idëjos. Verta pirkti kità fiskaliná árenginá. Kasos aparatas dabar atsidaro 1 000 PLN. Taip pat verta turëti tuo paèiu metu, kad galite kreiptis á Mokesèiø tarnybà, kad bûtø padengtos iki 90% patirtø iðlaidø.