Kasos grathinimas

Finansø ministro ásakymas, kuris ávyks á 2015 m. Kovo 1 d. Butà, áteikia klientams teisines paslaugas, susijusias su jø pareiga naudoti kasos aparatus. Ðie mainai apims teisininkus ir mokesèiø konsultantus. Taèiau jie netarnaus notarø. Apskritai kasos aparatai skirti apsaugoti klientus, kurie ne visada gauna patvirtinimà apie paslaugø naudojimà. Mobilieji fiskaliniai biurai yra specialiai sukurti advokatams ir mokesèiø konsultantams.

Snail Farm

Finansø ministerijos uþsakyta fiskalinës registracijos tvarka apims teisines ir medicinines profesijas ðiuolaikinëje dantø, kosmetikos, gastronomijos ir mechaninëse srityse. Kiekvienais metais gautø pajamø suma nebebus skaièiuojama. Jø kokybë bus prilyginama ávairioms profesijoms, kurias ðis tikslas buvo pristatytas bute daug anksèiau. Iki to laiko teisininkai buvo atleisti nuo kasos aparatø naudojimo, nes jø metinë átaka nevirðijo dvideðimt tûkstanèiø zlotø.Esama veislë - tai þingsnis, kurá advokatai, teikiantys paslaugas asmenims, kurie neuþsiima verslu, turës uþregistruoti suvartotà fiskalinëse kiðenëse, nepriklausomai nuo mokëjimo priemoniø.Ástatymø leidëjas padeda ástatymø leidëjui prisidëti prie advokatø steigimo rinkoje. Jei pradësite teikti teisines paslaugas tik 2015 m., Advokatai bus atleisti nuo ápareigojimo iðgauti kasoje du mënesius nuo geguþës mënesio, kai jie pradës savo paslaugas.Ministerija uþtikrina, kad mokesèiø mokëtojai, kurie naudojasi registracija, iðlaikydami savo paslaugø fiskalinius kasos aparatus, gràþins didesnæ jø pirkimo iðlaidø sumà. Ji prisimena, kad tai yra geras rezultatas, taip pat ir teisininkø, siûlomø advokatams, teisinis tikrumas ir vartotojø saugumas. Ágyvendinant tai reiðkia, kad nuo 2015 m. Kovo 1 d. Gali bûti reikalaujama, kad visi advokatø kontoros klientai iðduotø kvità, kuris bus pripaþintas naudojant teisinæ pagalbà.Kalbant apie notarus, jie neprivalës uþregistruoti visø paslaugø, bet tik á veiklà, átrauktà á áraðà á saugyklà. Taip pat P, jei nebus virðyta 20 000-oji riba, arba jei mokëjimas bus organizuojamas ne grynøjø pinigø organizacija.