Kasos aparatas treeiadiena lenko kalba

Kasos aparatas yra naudingas visose maþose parduotuvëse. Nauji taisykliø pakeitimai verèia vienareikðmiðkai identifikuoti prekes. Kaip elgtis su paskutiniais? Atsakymas yra „PC Market Lite“. Tai speciali programa, leidþianti programuoti kasos aparatus. Tai ideali vieta vietinëms parduotuvëms.

Kai kurios „PC Market Lite“ siûlomos funkcijos yra valiutos medþiagø eksportas, supaprastintø prekiø korteliø ávedimas, kuriose yra tik bûtini elementai arba pardavimo ataskaitø vykdymas. Funkcijos neabejotinai yra daugiau ir jos ásigys gerà parduotuvës veikimà. Ði programa sukelia daug funkciniø diegimo programø, kurias gali tvarkyti visi klientai. Tai nereiðkia, kad reikia iðleisti pinigus specialistui, kuris nustato ir ádiegia viskà. Ir paslauga yra palanki vartotojui. Programos plûdimas nëra problema net moterims, neturinèioms kompiuterinio ryðio kasdien. Tai yra kruopðèiai apgalvotos ir suprojektuotos sàsajos vertë. Visi ðie junginiai yra labai geri. Akivaizdu, kad þmonës, kurie já naudoja, tiksliai þinojo, kà jie daro ir kà jie turëjo pirkti.

Verta paþymëti, kad „PC Market Lite“ yra vidutiniø parduotuviø programa. Modelyje jis taikomas ðiek tiek pinigø, taèiau galima pratæsti iki trijø. Jà sudaro poreikis pirkti planà vienam ið jø. Kà daryti, jei mums to nepakanka, nes turime konkretesná vaidmená? Ðiuo atveju „PC Market 7“ bus geriausia vieta, jos keliai yra daug nuostabesni, be to, jie gali tvarkyti dideles parduotuves ar parduotuviø tinklus. Jei jau ásigijote vietinës parduotuvës versijà ir padidinate savo darbà, nieko nereikia jaudintis. Mokëdami skirtumà tarp ðiø programø vertës, galite gauti pilnà „PC Market 7“ versijà. Nieko neprarandate, o netgi ne. Su „PC Market Lite“ galite matyti jo ápëdiná ir nuomones, arba tiesiog reikia.