Kasos aparatas pos

Kasos aparatas turi bûti bet kuris verslininkas, norintis parduoti prekes ar paslaugas finansinius asmenis, kurie neuþsiima verslu. Tuo paèiu metu jis neaptaria, ar pardavëjas yra PVM mokëtojas, ar atsisako tokiø atsiskaitymø. Kokie yra fiskalinio kasos ápareigojimai?

Kasos aparato priëmimas pirmiausia turëtø patikrinti, ar privaloma uþregistruoti jos sukurtà pardavimo kieká. Maþø pardavimø atveju, retai atlikus, kartais idealiausias sprendimas yra áraðyti á pardavimo statistikà neáraðytus. Kasos aparato poreikio iðimtys apibrëþtos 2014 m. Lapkrièio 4 d. Finansø ministro potvarkyje dël nuotraukø, skirtø áraðams tvarkyti kasos aparatuose.Pagalvokite apie tai, kad perkant pirmàjá kasos aparatà, mes turime teisæ gauti gràþinamàjà iðmokà, kuri pasiekia net 90% jo skaièiaus, bet ne daugiau kaip septynis ðimtus zlotø. Puikus patogumas tiek klientui, tiek ir leidëjui, bus labai sukonfigûruotas kasos aparatas, arba toks, kurá gali parduoti didelis prekiø ir paslaugø katalogas. Pirkëjui svarbi dabartinës formos nauda yra tai, kad jis gaus èeká, kuris bus galimas gràþinimo pagrindas.

Poveikio sumai pagrindas bus kasos fiskalizavimas. Kas tai yra? Todël egzistuoja unikali ir patvari procedûra, pagal kurià mokesèiø mokëtojo mokesèiø mokëtojo identifikavimo numeris nuolat skiriamas fiskaliniam moduliui. Þinoma, mes taip pat galime nusipirkti kasos aparatà, kad nenustatytø fiskalizavimo, ir ði finansinë suma bus leista dirbti tik fiskaliniu reþimu. Labai svarbu, kad kasos aparatas bûtø pagamintas patyrusio techniko, sëkmingai ávykus klaidai, bus naudinga ásigyti naujà kasos aparatà.

Dël svarbiø uþduoèiø su kasos aparatu, privalote atspausdinti kvotà ir visà laikà prarasti jà klientui, kaip pirkti ir kasdien spausdinti dienos ataskaità. Kartà per mënesá (pirmàjà kiekvieno mënesio dienà turëtø bûti spausdinama mënesinë ataskaita. Taip pat turëtumëte prisiminti apie privalomà perþiûrà. Ji turëtø bûti parengta po 24 mënesiø nuo kasos naudojimo. Teisingai iðlaikykime áplaukas ir ataskaitas: ástatymø leidëjas verslininkams pateikia pareigà penkerius metus saugoti ritiniø ir kasdieniø ataskaitø kopijas, kvitus dvejus metus (nuo mokestiniø metø pabaigos. Svarbus darbas yra daugiau prisiminti, kad po penkeriø metø verslininkas privalomai pakeis kasos modulá.