Kasos aparatai ir mokejimas banko pavedimu

Kasos aparatai yra rami ir neatskiriama jø paèiø parduotuviø dalis. Su jais susitinkame kompanijoje, teikianèioje paslaugas vietiniams þmonëms arba su jais atliekame verslo sandorius. Þinoma, yra keletas nedideliø iðimèiø. Vienas ið jø yra atvejis, kai visas mokëjimas atliekamas be pinigø. Kitaip tariant, perkëlimas atliekamas internetu, o mokëjimo struktûroje nëra finansiniø pinigø. Taèiau visa pirkimo registracija turi bûti uþregistruota fiskaliniame árenginyje.

Nors fiskalinës lëðos, be abejo, gali atsitikti atskirai, nëra neáprasta rasti kai kuriuos iðorinius árenginius, kurie prekybos metu siûlo naujus pasiûlymus. Kokià árangà mes kalbame?

Finansinis spausdintuvasPradþioje rûpinkitës fiskaliniu spausdintuvu. Konkreèiau kalbant, ji nëra grupës, kurioje yra specialûs kasos aparato priedai, dalis. Tai yra pakaitalas, pakaitalas, kuris paprastai yra þinomas, kai jis yra daug patogesnis nei fiskalinis kasos aparatas. Kuo daþniau lankomës skirtingose parduotuvëse, tuo labiau uþtikriname, kad ji pripaþásta daugybæ privalumø, kuriø nëra kasos aparate. Vis dëlto reikëtø paþymëti, kad tai yra lemiamas tipas, toli nuo jo maþas. Bûtent, ji tikriausiai negali bûti naudojama, jei ji dar nebuvo prijungta prie kompiuterio. Paprastieji fiskaliniai spausdintuvai yra sudëtinguose komerciniuose tinkluose ir vaistinëse, todël butuose, kuriuose parduodama daug dideliø prekiø. Fiskalinë spausdintuvo vertë prekyboje prasideda nuo tûkstanèio zlotø.

Elektrinës svarstyklësPereikime prie interjero ar kai kuriø papildomø mokesèiø fiskalinëms valiutoms apraðymo. Vienas ið daþniausiai naudojamø gërimø ið jø yra elektroninës svarstyklës. Jie naudojami laukuose, kuriuose produktai tiekiami á vertæ, o vertë yra visiðkai nustatyta pagal masæ. Pavyzdþiui, galite dràsiai duoti parduotuviø su prieskoniais, darþovëmis ar vaisiais. Jie daþnai naudojami ir prekybos centruose, nors vis daþniau susiduriame su konkreèiu judëjimu tokiose vietose. Bûtent þmogus vis daþniau gali pasverti savo produktà ir paimti já á kasos aparatà su jau nustatyta kaina. Taèiau tokia forma elektroninë skalë nëra papildomas kasos aparatas.

Kodo skaitytuvasKitas naudingas priedas yra kainø tikrintuvas. Tai leidþia klientui susipaþinti su pasirinkto produkto kaina, nereikalaujant jam pristatyti pirmojo kasos aparato. Tai þymiai padidina apsipirkimo komfortà ir pagerina bendravimà su þmogumi.