Kas 3 valandas

Vis greitesnis gyvenimo lygis reiðkia, kad daþnai valgome ne namuose. Ypaè populiarûs greito maisto barai, restoranai ir kavinës, ypaè tarp jaunø þmoniø. Hamburgeriai, bulvytës, kebabai yra mëgstami daugelio moterø patiekalai. Lëtai sustojame namuose, modernios kavinës yra labai populiarios, kur galima pradëti daug kavos ir arbatos skoniø, valgyti pyragà ar ledø.

Jei norime, kad bûtø malonus laikas, mes renkamës geriausius restoranus, siûlanèius tradicinius lenkiðkus patiekalus, taip pat krevetes ir suði. Gera atmosfera, graþus kambarys ir graþus gyvenimas yra paprastas bûdas praleisti laikà. Mes vis daþniau valgykime pusryèius. Picerijos, barai su kinø maistu yra neatsiejama sunkiøjø ir moderniø miestø dalis. Mes galime atlaikyti virtuvæ ið viso pasaulio.Taèiau, jei planuojame pritraukti vyrø á mûsø restoranà ir pasiûlyti gerà maistà, turëtume rûpintis maitinimo áranga. Kiekvienas didelis restoranas bus aprûpintas graþiomis indaplovëmis ir alaus gaminiais, þinant, kad daugiau laiko praleidþiamas indø plovimui. Geros krosnys ir kepimo aparatai yra ðiandieninës virtuvës pagrindas. Jø dëka glaudûs patiekalai bus puikûs, o jûsø darbuotojai galës sutelkti dëmesá á priedà, gamybos bûdà ir patiekalo pobûdá. Garø viryklës suteiks mûsø virtuvei higieniðkà ir natûralø, bûdingà moterims, kurioms reikia lieknëjimo ir kurie turi bûti sveiki. Nauja maitinimo áranga padës mums sutaupyti laiko ir pinigø, padaryti mus ir mûsø sveèius laimingus, o mûsø restoranas taps mëgstamu tarp klientø. Jei priklausysime nuo gero, tinkamo verslo, turime investuoti á baldus ir þmones. Mûsø restoranas bus lengvai perþiûrimas, o mes sukursime klestinèià ámonæ.