Kalbos agudthio

Raðytiniø tekstø vertimas nëra malonus. Tai darbas imantis uþdavinys, reikalaujantis labai pelningo, tobulo kalbos mokymosi. Daþnai vertëjo uþduotis yra priimti sudëtingus sprendimus dël galutinio vertimo. Ypaè jis pakyla literatûros vertimams. Pasirinkimas tarp labai lojalaus ir labai ádomaus vertimo retai yra didelis iððûkis vertëjui. Visø rûðiø straipsniø vertimas ne visada geras. Net ir mokslinëje ar oficialioje aplinkoje gali kilti fraziø, kuriø neteisingas aiðkinimas gali sukelti dideliø klaidø.

Asmuo, tvarkantis vertimà, paprastai yra labai nepatogu. Jis nurodo vertëjui iðversti tekstà, pasitikëdamas ja. Tai neatitinka tinkamø pasirinkimo galimybiø, nes trûksta kalbos, kad bûtø galima patikrinti teksto vertimà. Jis gali gauti antrà vertëjo, kuris pateikia savo nuomonæ. Kai kuriais laimëjimais tuomet net reikia. Tokiu atveju iðlaidos automatiðkai padidinamos. Patobulinamas pats laikas, kurá vartotojas turi skirti vertimo ágyvendinimui. Dël paskutiniø prieþasèiø visada verta pasitelkti didelá pasitikëjimà, patyrusius vertëjus.

Krokuva garsëja savo raðytojais. Jø atspalvá paprastai paslepia geri vertëjai. Vertëjas ið Krokuvos nebûtinai turi bûti labai gerai! Geras vertëjas siûlo tik tas paslaugas, kuriø vertë yra verta. Taèiau maþø kainø negalima tikëtis, nes daþnai, kaip þinome, tai patvirtina ir prastà kokybæ. Visuomet reikia papraðyti vertëjo vertimo uþ savo ribø vertæ ankstesniø vertimø struktûroje. Tai neturëtø bûti nepakankamai ávertinta. Paprastai tai yra rangovo atrankos dalis. Geras vertëjas turëtø mielai pasidalinti savo darbu su mumis. Jø padëtis turëtø bûti pagrindinis mûsø veiksnys.