Jaworzno dokumento vertimai

Dokumento vertimas pats savaime yra gana sunkus. Jei reikia iðversti tam tikrà tekstà, turime ne tik atsiþvelgti á „iðmoktus“ þodþius ir patiekalus, bet ir ágyti daugybës idiomø, kurios yra tokios ypatingos kiekvienai kalbai. Faktas yra tai, kad moteris, paraðanti angliðko stiliaus tekstà, nepadaro to „akademinio“ stiliaus, bet naudoja savo individualià iðvaizdà ir papildomas idiomas.

Ryðium su paskutiniuoju, kad visuotinio interneto tinklo darbas vis dar auga, daþnai reikia versti svetainæ. Pavyzdþiui, sukuriant svetainæ, kurioje ketiname atvykti á greitesnæ gavëjø grupæ, turime jà padaryti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pavyzdþiui, anglø ir savo stiliø, turëtumëte ne tik iðversti, bet ir tendencijà iðreikðti savo atpaþinimus ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Taigi, kai tai atrodo ágyvendinant? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná naudodami „Google“ vertëjas. Nors bendras teksto jausmas bus iðsaugotas (mes galime atspëti, kokia yra konkreti svetainë, jau logiðka sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Taip yra todël, kad „Google“ vertëjas verèia pasirinktà tekstà pagal þodá „þodis“. Todël ágyvendinime nenorime organizuoti profesionalios, daugiakalbës svetainës. Kadangi netolimoje ateityje þiniatinklio vertëjas veiks, þmogus nepakeis maðinos. Net geriausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo galios. Tai, kà ji gali padaryti, yra pagalba pagal asmens, perkelto á pasirinktà programavimo kalbà, logikà. Taigi net geriausios teksto vertimo programos yra gerokai atsiliekanèios nuo profesionaliø interneto vertëjø ir gali bûti visam laikui. Jei visuomet yra paþangi priemonë, papuoðta paprasto ir abstrakto „màstymo“ galimybe, tai bus mûsø civilizacijos tikslas. Apibendrinant galima pasakyti, kad, pasibaigus gerø vertëjø mokymui, turëtø bûti numatytos atitinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokys vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir toliau remtø abstrakèios tam tikros kalbos supratimà.& Nbsp;