Interneto kasos aparatas

Þinoma, mes visi susitiko sandëliuose ir kituose prekybos centruose su kasos aparatais. Tuo metu pardavëjai suskaièiuoja savo straipsnius ir spausdina kvitus. Taèiau daþnai mes neþinome, kokia pinigø suma. Ðalyje daugumà skaièiavimø galima lengvai atlikti skaièiuokle. Kodël kasoje yra bûtina priemonë daugelyje ámoniø ir parduotuviø?

Finansinis kasos aparatas yra registro biuras. Tai elektroninis árenginys, kurio uþduotis yra registruoti apyvartà ir net mokesèiø sumà. Á mokesèiø sumà átraukiame ir pajamø mokestá, ir PVM. Jo vertæ átakoja maþmeninë prekyba. Prieðingai nei atrodo, kai kuriose ið ðiø sumø nëra fiskalinës atminties. Tada visi pirkimo duomenys yra paraðyti iðoriniuose, tinkamai apsaugotuose prisiminimuose. Taèiau fiskaliniai kasos aparatai vis dar yra populiariausi. Þinoma, jie yra ápareigoti Lenkijoje, Italijoje ir Graikijoje. Tokie kasos aparatai turi atskirà fiskalinæ atmintá su iðskirtinëmis savybëmis. Jie paþymëti unikaliu numeriu. Pardavimo dienos pabaigoje mokesèiø sumos áraðomos á toká kasà. Tada yra neto ir bendrosios kainos.

Taip pat verta suprasti, kas turëtø sudaryti tokià fiskalinæ sumà. Jis nori tiksliai ið kiekvieno prekës þenklo ar privaèios moters pajamø. Jei pajamos virðija tam tikrà ribà, turëtumëte investuoti á fiskalinæ valiutà. Sienos aukðtá nustato Finansø ministerija. Taip pat yra prekiø grupë, kurià galima parduoti tik jei turite tokià fiskalinæ sumà. Tai, be kita ko, yra alkoholio ir tabako gaminiø. Pasibaigus pardavimo dienai, kiekvienas kasos tipas yra tikslas atlikti kasdieninæ fiskalinæ ataskaità. Tai neiðvengiama ir vëlesniais laikais iðgelbëta, kad suvokiama kasos. Po to jis negali bûti pakeistas ar iðtrintas.

Þinoma, kasos aparatai vis dar skiriami prekybos ir prekybos centruose. Taèiau, jei mes vykdome privatø verslà ir jûsø pelnas virðija tam tikrà ribà, taip pat turëtume investuoti á toká elektroniná árenginá. Jo dëka mes atliksime visus formalumus.