Funkcinis atheminimas

Áþeminimas yra vienas veiksmingas apsaugos nuo þaibo metodas.Áþeminimas yra paskutinis procesas, pagrástas gidu, kuris yra gerai laidus pagrindas.

Tinkamiausi galios laidininkai yra vanduo, grafitas, geleþis, plienas, aliuminis, auksas, varis ir sidabras.Vadovas sujungia kûnà su elektrifikuota grindimi taip pat dël to, kad elektrifikuotas korpusas gràþina arba ima prisiimti atsakomybæ, todël jis yra abejingas.

Áþeminimo átaiso konstrukcija nëra itin sudëtinga. Toks árenginys prijungiamas prie þemës elektrodo ir áþeminimo laido, jungiamojo laido, gnybtø arba geleþinkelio ir þemës laidø.Yra naujø tipø þemës. Svarbiausi tipai: þaibas, pagalbinis, paprastas ir apsauginis áþeminimas.

Áþeminimo laikikliai turi svarbø vaidmená áþeminant. Ðie gnybtai yra pagaminti ið aliuminio ir naudojami þaibo procesams sujungti á statybvietes. Áþeminimo gnybtai arba bëgiai yra árenginio áþeminimo sistemos dalis ir garantuoja tam tikros laidø grupës prijungimà prie áþeminimo galø.Mûsø dizaino gnybtai atitinka virvæ, presuoti, plokðti; paprasti presai; kampinis presuotas butas; kampinis spaudimas; iðjungtos spaudos jungtys.Be to, naudojamo spaustuko tipas, jo struktûra nustatoma, be kita ko, sujungtø laidø, þmoniø áþeminimo dalá.

Áþeminimo laido prijungimas prie áþeminimo turi bûti tiksliai sukonstruotas ir atitikti elektros jungties lûkesèius.Su ðiuo tikslu siejamas termito suvirinimas, naudojant spaustukus, varþtus arba naujus tokius mechaninius sujungimus. Mechaninës jungtys turi bûti atliekamos pagal taisykles, nustatytas pagal gamintojo instrukcijas.Árengiant þaibo apsaugos sistemà, ypatingas dëmesys turëtø bûti skiriamas naudojamiems spaustuvams, kurie neturi paþeisti þemës elektrodo ar áþeminimo laido kiekvienu atveju. Suderinus tokià sistemà, svarbu taikyti ir taikyti principà, kad jungtys ir rankenos, sudarytos ið, bet ne ant lydmetalës, nesuteikia didelio mechaninio stiprumo ir gali bûti paþeistos.