Fiskaline kasos perlo klaida 30

https://mirpatches.eu/lt/

Áþeminimas yra svarbiausias pilno elektros momento momentas. Kiekvienas mano, kad áþeminimo procesuose nëra átampos, jose neturëtø bûti elektros srovë, bet tai yra visiðkai kitokia .... Kiekviename namuose ar tiesiog vaþiuojant, yra ðimtai metrø áþeminimo laidø, galø gale? Ar dël to, kad butas yra áþemintas, tai nëra elektros energija, kai nieko nëra sujungta? Kiek svarbu visà elektros árenginá sumontuoti? Jei planuojate gauti atsakymus á ðiuos ávykius, perskaitykite ðá tekstà viename gale.

Kas rodo, kad elektros instaliacija yra áþeminta? Atsakymà galima rasti paèiame klausime, ir mes já priartinsime tiek, kiek galime. Galø gale, visuose namuose, kuriuose yra ne tik fazës, bet ir neutralaus laidininko lizdai, taip pat yra þemës laidai. Jie neturi jokio poveikio atskirø prietaisø padëèiai. Tai apsauginiai vamzdþiai, kurie paprastai yra árengiami kasdieniame skirstomajame árenginyje, ir ið ten yra nukreipiami á metaliná elementà, kuris yra tiesiogiai prijungtas prie þemës. Koks tikslas yra áþeminimas? Þinoma, kaip jau minëjome, áþeminimas yra apsauginis tipas, kuris daugelá metø buvo patrauklus privaèiuose árenginiuose. Kita prieþastis, kodël reikia naudoti áþeminimà, yra darbo prieþastis, nes dël to visi blokai veikia visiðkai. Jei norite gauti tokio tipo laidus, turite paminëti, kad jie turi ir kitø þenklø. Ypatingai áperkamas PE apsauginis laidininkas, kuris sukuria geltonos-þalios spalvos ir PEN, kuris yra neutralus laidininkas, kuris taip pat turi apsauginá vaidmená. Laidelis prisimena mëlynà spalvà. Netgi lizdai, neturintys áþeminimo kaiðèio, yra jûsø bûdas apsaugoti nuo elektros smûgio. Paprastai tokie kiðtukai turi þenklà (du persidengiantys kvadratai, o tai reiðkia, kad jie neturëtø juos áþeminti.