Farmacijos fiskalinis spausdintuvas

Ar norite daryti verslà? Ar norite iðmokti ir reikalauti kitø priemoniø? Atminkite, kad jei nenorite, kad mokesèiø inspekcijoje bûtø problemø, atkreipkite dëmesá á paskutinius perkamus árenginius. Turite þinoti, kad perkant fiskalinius spausdintuvus, jie reikalauja, kad jûs atitiktø reikalavimus, be jø jûs galite turëti visas problemas.

Daug skirtingø verslininkø tiria, kur geriau ásigyti fiskaliná spausdintuvà. Ar toli taupyti ðiek tiek pinigø ir pirkti internetu ir stacionariame þurnale internete. Gerai þinoti, kad jei norime sutaupyti ðiek tiek pinigø, galime patirti gilesniø kursø ir problemø, kuriø mûsø spausdintuvas neatitiks. Atminkite, kad ieðkodami fiskalinio spausdintuvo galite rasti daug bendroviø, taèiau ásitikinkite, kad siûlomi spausdintuvai atitiks jûsø reikalavimus. Nepamirðkite pirkti ágaliotø platintojø kraków fiskalinius spausdintuvus. Bûtø gerai, jei pardavimo vieta tuo paèiu metu pasiûlytø techninës prieþiûros paslaugas árenginio gedimo atveju.

Norëdami teisëtai paþvelgti á mokesèiø spausdintuvà, turi bûti laikomasi ðiø sàlygø:

Norëèiau gauti:- finansinis modulis ir fiskalinë atmintis, áterpta á sumà, tuomet nematote gyvos atminties visoje centrinëje sistemoje,- gavimo spausdintuvas,- du ekranai, uþtikrinantys nuolatiná skaitymà.

Ji turi turëti galimybæ iðsaugoti fiskalinæ atmintá, kuri yra nuolat ádëta á árenginá. Ji turi bûti integruota á pastatytà centrà su patvaria medþiaga. Fondas turi uþregistruoti ne maþiau kaip 1830 fiskaliniø ataskaitø per dienà, 200 neatidëliotinø duomenø, 30 galimø mokesèiø pakeitimø. Uþbaigimo signalizavimas áraðymo metu yra bûtinas elementas. Turi bûti numatytos apsaugos priemonës, uþkertanèios kelià áraðø, uþdarytø atminties áraðuose, iðtrynimui. Kiekvienas fiskalinis kasos aparatas turëtø bûti apdraustas pagrindiniu antspaudu, kad jis bûtø sunaikintas, jei jis bûtø paþeistas. Maitinimo tinklo baterija, maitinimo elementas, baterija arba akumuliatorius turi bûti spausdinami ne maþiau kaip 200 spaudiniø dvi dienas, nenaudojant elektros tinklo. Jos forma turi bûti pritaikyta taip, kad ji negalëtø kalbëti apie neteisingà apyvartos skaièiavimà ir mokëtino mokesèio sumà.