Evakuacijos susitikimo vieta anglo kalba

Iðëjimo þenklas - tai evakuacijos iðëjimo durø, naudojamø visuose pastato objektuose, apraðymas, prie kurio, kartu su teisingais nuostatais, prievolë tinkamai þenklinti iðvaþiavimà, per kurá grësmë (pvz., Gaisras atliekama evakuacija.

https://neoproduct.eu/lt/spartanol-veiksmingas-budas-paversti-riebalus-raumenu-mase/Spartanol Veiksmingas būdas paversti riebalus raumenų masė

Tokie poþymiai gaunami visur, kur norime sukurti daugiau turtingesniø þmoniø bendruomeniø, t. Y. Gamyklose, pavadinimuose, kultûros ir pramogø vietose ir sporto vietose, arba netgi didelëse parduotuvëse. Á iðvaþiavimà, paþymëtà anglø kalba EXIT, jie daþnai veda ankstesnius judesius rodyklëmis ir paþymëdami evakuavimo laiptus. Teisingas evakuacijos marðruto þenklinimas yra svarbi padëtis iðsaugant pavojaus laikotarpiu atsiradusiø moterø sveikatà ir gyvenimà, didëjant viltis evakuacijos laimëjimui.

Þymëjimas „EXIT“ turi bûdingà þalià spalvà su baltu rëmeliu ir uþraðu, leidþianèiu já aiðkiai matyti evakuacijos proceso metu net ir labai ilgame (20-25 m atstumu. Jis yra siuvamas ið spalvotos lipnios plëvelës, sukuriant aukðtà klasës klijus, kurie suteikia jai didelá stiprumà ir stiprumà pavojingomis sàlygomis arba ið PVC plokðtës, pritvirtintos dvipusëmis juostomis. Avarinio iðëjimo þenklas yra pritvirtintas prie pastato sienos, daþniausiai virð durø, nes tai yra buto ar namo sprendimas. Avariniam iðëjimui þymëti naudojama folija turi fotoluminescencines savybes, dël kuriø ji naktá rûkoma, o tai leidþia efektyviai evakuoti net ir esant didelëms sàlygoms kartu su elektros energijos tiekimo nutraukimu arba su realiu dûmu, kuris riboja matomumà.