Es hipotekos direktyva

lt.biostenix-sensi-oil.eu biostenix sensi oilBiostenix Sensi Oil - Veiksmingas būdas klausytis problemų

Lenkijos teisinës sistemos ATEX direktyva buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Jis tinka knygø duomenø produktams zonose, kurioms gresia sprogimo pavojus. Minëti produktai turi atitikti grieþtus reikalavimus, o ne saugà, bet sveikatos prieþiûrà. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Atitinkamo norminio akto nuostatø atveju saugos lygis ir, be to, susijæs su paskutinëmis visomis vertinimo procedûromis, didþia dalimi priklauso nuo grësmës aplinkai, kurioje ði priemonë bus vykdoma.ATEX direktyvoje nustatyti grieþti reikalavimai, kuriuos turi atlikti konkretus produktas, kad bûtø galima juos naudoti sprogioje aplinkoje. O kokia zona? Visø pirma kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra labai didelë metano ar anglies dulkiø sprogimo tikimybë.

ATEX direktyva iðsamiai paskirsto prietaisus á pajëgas. Jis yra du ið jø. Grupiø skaièius laikomas prietaisais, kurie yra naudojami kasykloje, taip pat ir tose vietose, kuriose gali bûti metano sprogimo pavojus. Antroji grupë gaunama árenginiams, kurie naudojami ávairiose vietose ir kurie gali bûti pavojingi sprogioje aplinkoje.

Ðioje direktyvoje nustatomi esminiai bendrieji reikalavimai visø tipø árenginiams vietovëse, kuriose yra pavojus dël metano ir anglies dulkiø sprogimo. Ir konkretesni reikalavimai su galimybe rasti suderintuose standartuose.

Paþymëtina, kad patiekalai, panaðûs á tuos, kurie yra sprogimo pavojaus zonose, turëtø bûti paþymëti CE þenklu. Po þenklo turëtø bûti nurodytas notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris, kuris turëtø bûti nuolatinis, matomas, nesunaikinamas ir paprastas.

Notifikuojanèioji ástaiga iðnagrinëja visà apsaugos organizmà arba vienà árangà, siekdama uþtikrinti, kad bûtø laikomasi svarbiø direktyvos nuostatø ir lûkesèiø. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX direktyva 2014/34 / ES.