Ekspedijavimo amones pletra

Multilan Active

Cnc frezavimas yra apibrëþiamas kaip apdirbimo procesas, kai tam tikra medþiagos dalis yra pagaminta ið ruoðinio. Frezavimo metu paðalinamos maþiausios medþiagos. Labai lengva keisti maðinas, kurios sukuriamos naudojant specialø paðarø. Dabartinës maðinos vadinamos frezavimo staklëmis. Daþniausiai galite patenkinti klasikines frezavimo stakles ir frezavimo technikà.Cnc frezavimo metodas grindþiamas kompiuterio valdymu.

Suteikiami trys pagrindiniai frezavimo bûdai: lygiagreèiai, pirmaujanti ir spurbuliuota.Veido frezavimo metu sukimosi aðis yra analogiðka apdorojamam pavirðiui. Þiedo periferijoje yra frezavimo árankio dantys, kurie visi veikia nepriklausomai. Sëkmingai apdirbant sukamuosius pavirðius, frezavimo pjovikliai pateikiami su tiesiais arba spiraliniais dantimis.Galinis frezavimas reiðkia, kad pjoviklis yra iðtraukiamas ið veleno. Sukimosi aðis parenkama statmenai apdorojamam dydþiui. Apdirbimas atliekamas per pjaustytuvo veidus.Veido frezavimo procese pjaustytuvas sukasi vertikaliai iðilgai pavirðiaus, kurá reikia apdoroti. Ástriþinio pavirðiaus apdorojimo atveju frezavimo pjoviklis greièiausiai bus gana linkæs. Galima maðina (pjauti ant ðono, kai frezavimo staklës turi didelá dantá.Apdorojamos medþiagos tipui nustatyti naudojama skirtinga frezavimo áranga. Veido frezos pjaustomos ðoniniu ir priekiniu. Diskiniai pjaustytuvai pjaunami ðonuose. Dantys þiûri á dantis kaip ástriþus dantis, kurie pakaitomis griovelyje. Dël ðios prieþasties naudinga paðalinti lustà. Kampiniuose pjovikliuose pjovimo briaunos nustatomos skirtingais kampais.