Drabuthio gamintojas f4

Vëlyvà ðeðtadiená buvo pristatytas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø dozæ, kuri norëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë montavimo sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Smulkiai sureguliuota paroda buvo sukurta maþiausioje temoje, o visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo tik atvirus ir erdvius audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistai labiausiai domisi erdviais, spalvingais, visai neðiojamais virðutiniais sijonais. Jie taip pat buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikini. Paprastiems drabuþiams dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pilnomis briaunomis, dekoruotomis nëriniais ir originaliomis gëlëmis.Po parodos jis stengiasi pasiûlyti graþià vestuviø suknelæ, specialiai paruoðtà ðiai galimybei. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris ketino likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli moderniausiø kolekcijø drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus iðleistos nemokamai vaikø namams. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius efektyvius ir funkcinius veiksmus. Jos darbdavys pakartotinai atliko mûsø produktus aukcionuose, o kai aukciono objektas buvo netgi apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija geguþës pradþioje greitai pasieks parduotuviø. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje kitos kolekcijos bûtø akivaizdþios nei parduotuvëse.Mûsø drabuþiø pavadinimas yra vienas ið sparèiausiø drabuþiø gamintojø. Jis turi keletà gamyklø kiekviename pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, galiausiai, daugiausiai geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kartais ði funkcija leidþia rinkti mainus su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad iki pat parduotuvës atidarymo jos yra pasirengusios kas valandà eilëse. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios kompanijos produktai jau daugelá metø buvo populiarûs tarp klientø, taip pat ir lauke, kai ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie daugybæ apdovanojimø, kuriuos ji gavo, ir patvirtina, kad produktai yra tinkamiausia klasë.

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai