Dokumento tvarkymas

Ápareigojimas saugoti interneto prietaisà per du tûkstanèius septyniasdeðimtøjø metø kasos aparato perspektyvas bus skirtas visiems ûkinës veiklos vykdytojams, parduodantiems savo teises ir pagalbà subjektams, neturintiems registruotos finansinës veiklos, ir ûkininkams, kuriems mokama vienkartinë suma. Grynieji kasos aparatai yra palaipsniui diegiami.

http://lt.healthymode.eu/vivese-senso-duo-shampoo-sampunas-nuo-plauku-slinkimo/

Penkioliktøjø metø penkiasdeðimtaisiais metais ástatymø leidëjas panaikino atleidimà nuo pareigos saugoti elektroninius áraðus subjektams, tarp kuriø jis paþymëjo rimtus paþeidimus. Ðie paþeidimai daugiausia buvo susijæ su faktinës verslo apyvartos nepakankamu ávertinimu, kad jis atitiktø dvideðimt tûkstanèiø apyvartos ribà, kurios sëkmei nebuvo prievolës saugoti prekiø ir pagalbos áraðus naudojant kasos aparatus ir iðraðant pajamas. Finansø ministerijos teigimu, pramonës ðakos, kurios daþniausiai suteikë ðá nusiþengimo standartà, buvo automobiliø metodai, transporto priemoniø diagnostikos stotys, gydytojai, stomatologai, kirpyklos ir valgyklos, gráþusios á ðvietimo ástaigø sritis ir per ðias valdomas pareigas. Ástatymø leidëjas taip pat teigia, kad visø verslo subjektø, teikianèiø paslaugas vartotojams, neturintiems registruotos verslo veiklos ir vienkartinës iðmokos ûkininkams, apyvarta bus svarbus þingsnis siekiant padidinti skaidrumà ir konkurencingumà aikðtëje ir papildomai uþtikrinti graþesná ir lengvesná jø teisiø ágyvendinimà vartotojø teisme. Iðskyrus minëtà ketvirtàjá reglamentà, padaliniø, techniniø patikrinimø ir konsultantø bei mokesèiø konsultantø, kirpëjø ir kosmetologø paslaugas teikianèios ástaigos privalëjo nedelsiant kartu su pirmàja 2000 m. Sausio mën. Toliau nurodytais atvejais verslininkai, kuriems netaikomos specialios taisyklës, yra du mënesiai nuo dvideðimties tûkstanèiø ribø virðijimo dienos kasos aparato árengimui.