Diltnamio automatizavimas

Ámoniø veikla per metus bûtø dramatiðkai pasikeitusi. Sukûrë kompiuteriø pramonæ, vëliau IT pramonæ. Jis turëjo sunkø idëjà ágyvendinti ámones. Þmonës pristatë tokius sprendimus ir pagerino savo gamyklø automatizavimà. Kokia idëja, kas dabar yra, koks bus bûsimas poveikis?

Civilizacijos veikimo varomoji jëga buvo poreikis iðversti tai, kas sukëlë kliûèiø. Taigi iðradimai pakeitë mûsø realybës bûklæ. Kai buvo mechaniniø problemø. Jie buvo suskirstyti á toli. Taèiau tik maðinø automatikos eros ákûrë tikrà revoliucijà biuruose. Naujoviðki sprendimai suteikë galimybæ padidinti efektyvumà ir efektyvumà. Taip buvo sukurta nauja pramonës ðaka, kurios vystymasis á tikrovæ neturi jokio tikslo.

Daugelis specialistø, kurie yra programinë áranga pramonei, stebi viskà. Taigi noriu ið jø arba kaip programa. Kiekvienas poþiûris yra kontroliuojamas ir pradedamas gaminti. Toks ágyvendinimas ne visuomet egzistuoja tokios programos pabaigoje. Nuolatiniai modifikacijos yra bûtini, o gedimo arba tiesiog funkcijos iðplëtimo atveju nurodomas specialistas. Ðioje srityje dirba automatizavimo ámonës. Ypaè vertinga plëtoti tokius specialistus ámonës veiklos mastu.

Geras gamybos ámoniø bûdas yra pabrëþti paprastø þmoniø vaidmená. Jie mano, kad geriausia, kà reikia keisti ar tobulinti konkreèioje organizacijoje. Ðio prekës þenklo dëka galite sukurti efektyvià sistemà ne tik kompiuteriø pramonës specialistø, bet ir operatoriø ar steigëjø aplinkoje.

Kita revoliucija, glaudþiai susijusi su ankstesnëmis, bus judumas. Jau vienintelis dëmesys skiriamas tai, ypaè pramogø pramonei. Taèiau ðiame sektoriuje jis vaidins labai rimtà vaidmená, didindamas pozicijos ergonomikà ir efektyvumà. Bus reikalingi nauji programavimo grupës sprendimai.

Ateities rinkodaros paþangà jau turi remti gamyklø vadovai. Technologijos sukasi radikaliai, kasmet. Be to, paèios programinës árangos vertë padidës nuo atsargumo iki didelio paklausos, kurià sukelia ðis vystymasis. Be abejo, pramonë laukia labai ádomios ateities.