Bandymo valdymo koncepcijos su atsakymais

„Costomer Relationship Management“ programinë áranga yra valdymo koncepcija. Bûtent procedûrø pasirinkimas ir bûtinos priemonës, leidþianèios tinkamai tvarkyti klientø kontaktus. Jo tikslas pirmiausia yra automatizuoti ir palaikyti kliento organizavimo procesà.

Ðiuo metodu siekiama, kad organizacija veiktø tokiose srityse kaip rinkodara, valdymas, klientø aptarnavimas ar pardavimas. Taigi sprendimas pirmiausia yra gydymas santykiuose su klientu. Ði koncepcija turëtø remti visus kliento kontaktus su geleþinkeliu etapus, t. Y. Klientø poreikiø nustatymà, klientø identifikavimà, konkretaus sandorio sudarymà ir aptarnavimà po pardavimo. Kalbant apie Costomer Relationship Management, galima iðskirti tris ðios sistemos tipus: interaktyvià, operatyvinæ ir analitinæ sistemà.Interaktyvi CRM sistema yra pasirinkta kaip kontaktø centras arba komunikacijos crm. Jis siekia aptarnauti visus galimus kontaktinius kanalus þmogui su paskirta organizacija. Ðis metodas atitiko skambuèiø centro principà.Veikianti CRM sistema vyksta rinkti ir dalytis informacija apie klientà. Tokia informacija visø pirma suteikia galimybæ plaèiai ir visapusiðkai naudotis potencialiu pirkëju. Ði sistema vadinama „front office“ sistema. Tai trys funkcinës grupës, pavyzdþiui, rinkodara, pardavimas ir techninë pagalba. Visa operacinë cm yra apie kliento ásigijimà, pardavimø uþbaigimà ir vartotojo iðlaikymà korporacijoje.Analitinë CRM sistema skirta analizuoti klientø informacijà. Jis daugiausia sustabdo klientø segmentavimà, jø skaièiaus analizæ, lojalumo ir krepðelio analizæ.CRM programinë áranga pagrásta piltuvo platforma, vadinama piltuvu.Tokio pardavimo realizavimas jau egzistuoja jau daugelá metø. Taèiau, taikant ðià programà, vis daugiau ir daugiau. Visø pirma, tai vyksta dël efektyvesnës ir populiaresnës prieigos prie informacijos integracijos ir modernesniø metodø.Apibendrinant galima teigti, kad realios vertës CRM programinë áranga leis geriau suprasti kliento vertæ.