Azartinio lodimo priklausomybes forumas

Priklausomybë nuo pornografijos yra patologinis paëmimas (nuo seksualinës prievartos ir interneto holizmo ribos, kuris skaièiuojamas viskas, kas priklauso nuo kasdienës pornografinës medþiagos þiûrëjimo. Narkomanams, þiûrint pornografiná filmà, yra geras bûdas pasiekti seksualiná pasitenkinimà, todël klasikiniai seksualiniai santykiai su naujuoju nebetinka. Nëra nieko blogo, kai pornografinis filmas naudojamas masturbacijos metu, arba kaip priekinës dalies elementas, stiprinantis abiejø partneriø jaudulá. Su sutrikimu mes tæsiame statybà tik tada, kai visas dienos tvarkaraðtis yra organizuojamas atsiþvelgiant á galimybæ gauti pasitenkinimà dël lëtinio pornografinës medþiagos perþiûros. Asmuo, kenèiantis nuo pornografijos priklausomybës, sustoja þiûrëdamas pornografijà net darbo metu arba dienà, kurià reikia praleisti ágûdþiams ar organizuoti kitas pareigas. Gydymas parodomas kaip bûtinas gydomasis sprendimas, kai narkomanas pradeda jausti, kad praranda globà per mûsø trukmæ, o patologinis diskas pradeda diktuoti kasdienio gyvenimo strategijà.

Nors vaikø pornografijos þiûrëjimas gali sukelti jø psichikos sumaiðtá, suaugusiems (þinant áprastà medþiagos pobûdá, tai tiesiog nëra toks pavojus. Taèiau su sàlyga, kad tai nebëra priklausomybë nuo pornografijos, t. Y. Neribotos priklausomybës, kuri sukuria virðenybæ visiems kitiems tam tikros institucijos gyvenimo aspektams. Ji turi penkis priklausomybës nuo pornografijos etapus: atradimà, tyrimus ir paieðkà, nejautrumà, eskalavimà ir ágyvendinimà. Dauguma moterø gydymas priklausomybe nuo ligos prasideda tik po penktojo etapo, kai (kada nors ádomu pasyvus pornografinës medþiagos þiûrëjimas ðiuo metu nesuteikia jokio pasitenkinimo. Narkomanai jau naudojosi visais turimais interneto erotiniais potencialais ir pradeda ieðkoti galimybiø patekti á privaèius gebëjimus, kurie gali bûti pavojingi kitiems tipams. Deja, daþnai tik patiriamas nemaloniø pasekmiø, susijusiø su ðiuo elgesiu, patirtis - puoselëti seksualiná sekso pirkëjà ir suteikti jam motyvacijà, reikalingà atsiskaityti seksologui.