Atleidimas nuo gydytojams skirto kasos pirkimo

2015 m. Geleþinkeliai ásipareigojo naudoti kasos aparatus. Kartu su 2014 m. Lapkrièio 4 d. Pasiraðytu reglamentu iðaugo verslininkø grupë, kuri turi ávykdyti kasos pirkimà.Fiskalinis kasos aparatas neturi jokios prasmës, kai maþmeninës prekybos limitas turi naujø pardavëjø pristatymo ir paslaugø grupëje.

Kai kalbama apie pristatymà, dabar kasoje turës bûti kvepalø ir tualetø tiekëjas. Á jas neáskaièiuojamos orlaivio lygiu pateiktos prekës. Ámonës, teikianèios tokias paslaugas kaip: skystoji dujos, produktai, kurie gali bûti naudojami varikliø degaluose, ty jo priedai, priekabos, priekabos, varikliai, tabako gaminiai, alkoholiniai gërimai, radijo áranga, telefonas, ryðys, kamera, arba CD ir DVD, taip pat kasetës, magnetinës juostos ir diskeliai turi turëti kasos aparatà. Tai taip pat taikoma skaitmeniniø, analoginiø ir neregistruotø duomenø laikmenø teikëjams.Paslaugø teikimo atveju jie atrodë daug daugiau nei pristatymo atveju. Fiskalinis kasos aparatas be jokios prieþasties, dël kurios maþiausiai parduodama maþmeninë prekyba, ðiuo metu taikomas papildomai prie: motoriniø transporto priemoniø, automobiliø ir mopedø remonto (taip pat padangø, ratø remonto, restauravimo ir regeneravimo, transporto priemoniø techninës apþiûros ir bandymø, keleiviø veþimo, be to, jø rankinis bagaþas taksi, prieþiûra medicinos paslaugos, kurias teikia specialistai ir stomatologai, taip pat kirpëjø, kosmetologø ir kosmetologijos paslaugø paslaugos. Maisto produktai ir gërimai, kuriuos siûlo stacionarûs filialai (paskutiná sezonà ir maitinimas, ir að neturiu jokios prieþasties fiskalinio kasos pardavimo. Ádomu tai, kad teisinës paslaugos (pvz., Advokato siûlomos paslaugos pradëjo pasiekti paskutinæ grupæ, iðskyrus notarø teikiamas paslaugas.Fiskalinis kasos aparatas, neatsiþvelgiant á maþmeninës prekybos didþiausià vertæ, taikomas tik maþmeninei prekybai arba toms prekëms, kuriose parduodami fiziniai asmenys, neturintys verslo. Sëkmingai, kai pirkëjai yra tik ámonës, ástaigos ir prekybos vietos pirmiau minëtose didelio masto vietovëse, nereikia turëti kasos.Reikëtø prisiminti, kad reglamentas taikomas visiems labai iðvardytiems ir ne tik naujiems mokesèiø mokëtojams. Mokesèiø mokëtojø, kurie neprivalëjo uþregistruoti pardavimø kasoje, ir 2015 m. Prieþasties, pirkti fiskaliná kasà, paruoðti fiskalizacijà ir praneðti apie tai biurui. Jûs dëvite tik 2 mënesius.