Atheminimas baseine

Elektrostatinis áþeminimas yra elektrostatinis áþeminimas, naudojamas transporte ir visø rûðiø degiuose skysèiuose, milteliuose ir dujose. Elektrosstatinis áþeminimas smarkiai sumaþina sprogimo ar kito tipo degios medþiagos uþsidegimo pavojø, kurá sukelia bangos ilgis. Nekontroliuojamas tirpalas gali uþdegti skysèio ir dujø miðiná ir tà patá sprogimà.

Þinoma, galima paðalinti savaiminio uþsidegimo ir sprogimo pavojø. Jei reikia, papildomos perneðimo struktûros turi turëti áþeminimà arba reguliuojamà elektrostatiniø ákrovimø iðleidimà. Ðio tipo elektrostatinis áþeminimas þymiai sumaþins transportavimo degiø sprogimo pavojø. Ðio tipo paprastas áþeminimas ið dirigento iðtraukiamas ið áþeminimo spaustuko. Suþeminimu prijungti laidai pasiþymi maþu elektriniu pasiprieðinimu ir labai stipriomis mechaninëmis þalomis. Galite naudoti labiau subtilià áþeminimo sistemà, turintá apsaugos sistemà, kuri leidþia jums transportuoti arba iðmesti gaminá tik tada, kai tinkamai prijungta þemë.Ar ádomu þinoti, kada ðis áþeminimo modelis yra pateiktas? Jie daþniausiai naudojami geleþinkelio ir autocisternø, cisternø, statinëse pakrovimo ir iðkrovimo metu, taip pat proceso árenginiø árodymams. Sprogimo pavojus taip pat sukelia maiðymà, purðkimà ar siurbiant ávairias degiø medþiagø rûðis. Laikant trukdþius degiosiose medþiagose, elektriniai krûviai susidaro sàlytyje ar dalijant daleles. Visur, kur susidaro elektrostatinis krûvis, surenkamas degiøjø medþiagø asociacijoje, kelia grësmæ. Pagrindinis apsaugos nuo elektrostatinio iðkrovimo principas - tai tikrai stiprus spaustuvas ir gerai árengtas kabelis, kuris suteikia galimybæ atlikti elektriná krûvá áþeminimo objektui.Todël brangu, kad áþeminimo gnybtai ir kabeliai atitiktø labai ribojanèias gaires, nukreiptas á testavimo galimybes. Ðiuo metu geriausi rezultatai pasiekiami ðiuolaikiniais sistemos áþeminimo bûdais.