Apsauga ir oro tarda

Daþnai darbo aplinkoje atsiranda kenksmingø dulkiø, iðspræstø pramoninëse, degimo dujose arba ore. Ðio varianto priemaiðos kenkia tokiose vietose dirbanèiø þmoniø sveikatai. Taigi, kà þmonës neturëtø jaudintis dël pasekmiø uþterðtoje aplinkoje?

Efektyviausias sprendimas yra pramoninis dulkiø ðalinimas. Dulkiø ðalinimo procesas, vadinamas „dulkiø iðtraukimu“, leidþia atsikratyti kenksmingø dujø, dulkiø ið darbo vietø, kuriose paðalinama neigiamø produktø tikimybë darbuotojams.

Dulkiø iðtraukimo sistemos pirmiausia naudojamos ten, kur sausos darbo vietos su smulkiomis dalelëmis, kurioms reikia paðalinti, laikomos pastatytomis darbo vietoje. Taigi, technologiniai dulkiø surinkëjai gali bûti energijos, suvirinimo, metalo, maisto ar farmacijos dalyse. Gamybiniø procesø metu susidaro pavojingos dulkës, daþniausiai pasibaigus produktø apdorojimui, kai tarp konvejeriø pilamas laisvas medþiagas. Turi bûti þinoma apie paskutiniojo nuotykius, kad tam tikros dulkës veikia toksiðkai gyvai sistemai, o jø koncentracija turëtø bûti sumaþinta darbo prasme, naudojant dulkiø iðtraukimo sistemas.

Siekiant, kad dulkiø iðtraukimo sistemos bûtø labai veiksmingos, bûtina naudoti vietines petneðos, pagamintas ið savarankiðkø ginklø, suckers ir gaubtø, esanèiø iðmetamøjø terðalø centro patalpose. Privaloma, turite pasirûpinti reguliaraus dulkiø klasteriø paðalinimu, o tai veiksmingai neleidþia jiems judëti ir nusësti. Svarbus dalykas yra ir árenginio jungèiø sandarumas, nes bet koks nuotëkis padës iðsirinkti iðorines smulkesnes, o tai iðsiskirs á dulkiø surinkimo situacijas.

Rûpindamiesi þmoniø sveikata, verta investuoti á pramoniná dulkiø ðalinimà. Ekonominiai árenginiai efektyviai paðalins visas priemaiðas, kurios gali turëti neigiamos átakos sistemai. Nereikëtø pamirðti, kad ðio sektoriaus dulkiø ðalinimo árenginiai kartais yra reikalavimai, apibrëþti sveikatos ir saugos taisyklëse ir standartuose. Be to, jø priëmimas suteikia daug privalumø, todël verta investuoti ir turëti tokiø sprendimø.